Ungersk-Engelsk ordbok »

eltol är på engelska

UngerskaEngelska
eltol ige

shift [shifted, shifted, shifting, shifts]◼◼◼ verb
[UK: ʃɪft] [US: ˈʃɪft]

blew◼◼◼ verb
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

blow [blew, blown, blowing, blows]◼◼◻ irregular verb
[UK: bləʊ bluː bləʊn] [US: ˈbloʊ ˈbluː ˈbloʊn]

screw up◼◼◻ verb
[UK: skruː ʌp] [US: ˈskruː ʌp]

mess up◼◼◻ verb
[UK: mes ʌp] [US: ˈmes ʌp]

offset [offsetted, offset, offsetting, offsets]◼◼◻ verb
[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

bungle [bungled, bungled, bungling, bungles]◼◻◻ verb
[UK: ˈbʌŋ.ɡl̩] [US: ˈbʌŋ.ɡl̩]

boss [bossed, bossed, bossing, bosses] verb
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

push off verb
[UK: pʊʃ ɒf] [US: ˈpʊʃ ˈɒf]

dislocate [dislocated, dislocated, dislocating, dislocates] verb
[UK: ˈdɪ.slək.eɪt] [US: ˈdɪsloket]

fug verb
[UK: fʌɡ] [US: fʌɡ]

make a mess of something verb
[UK: ˈmeɪk ə mes əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈmes əv ˈsʌm.θɪŋ]

mull [mulled, mulled, mulling, mulls] verb
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

muss [mussed, mussed, mussing, musses] verb
[UK: mʌs] [US: mʌs]

push out verb
[UK: pʊʃ ˈaʊt] [US: ˈpʊʃ ˈaʊt]

push-off◼◼◻ verb
[UK: pʊʃ ɒf] [US: ˈpʊʃ ˈɒf]

shove by verb
[UK: ʃʌv baɪ] [US: ˈʃəv baɪ]

stall off verb
[UK: stɔːl ɒf] [US: ˈstɒl ˈɒf]

eltol (átv) ige

blow [blew, blown, blowing, blows]◼◼◼ irregular verb
[UK: bləʊ bluː bləʊn] [US: ˈbloʊ ˈbluː ˈbloʊn]

muck [mucked, mucked, mucking, mucks]◼◻◻ verb
[UK: mʌk] [US: ˈmək]

blunder [blundered, blundered, blundering, blunders]◼◻◻ verb
[UK: ˈblʌn.də(r)] [US: ˈblʌn.dər]

bos verb
[UK: ˌbiː ˈəʊ] [US: ˌbiː ˈoʊ]

muck up verb
[UK: mʌk ʌp] [US: ˈmək ʌp]

eltol (vmit) ige

get something fugged up verb
[UK: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ]

make a bungle verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈbʌŋ.ɡl̩] [US: ˈmeɪk ə ˈbʌŋ.ɡl̩]

make a hash of something verb
[UK: ˈmeɪk ə hæʃ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈhæʃ əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a mush of something verb
[UK: ˈmeɪk ə mʌʃ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈməʃ əv ˈsʌm.θɪŋ]

eltol (vmt) (átv) ige

goof up on something verb
[UK: ɡuːf ʌp ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡuːf ʌp ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

eltolás főnév

offset [offsets]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

shifting [shiftings]◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɪft.ɪŋ] [US: ˈʃɪft.ɪŋ]

translation [translations]◼◻◻ noun
[UK: træns.ˈleɪʃ.n̩] [US: trænz.ˈleɪʃ.n̩]

putting off noun

eltolási törvény

displacement law[UK: dɪs.ˈpleɪ.smənt lɔː] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ.smənt ˈlɑː]

eltolható híd

roller bridge[UK: ˈrəʊ.lə(r) brɪdʒ] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈbrɪdʒ]

eltolja a rollert

bugger off[UK: ˈbʌ.ɡə(r) ɒf] [US: ˈbʌ.ɡər ˈɒf]

eltoló főnév

shifter [shifters] noun
[UK: ˈʃɪf.tə(r)] [US: ˈʃɪf.tər]

eltolódás főnév

shift [shifts]◼◼◼ noun
[UK: ʃɪft] [US: ˈʃɪft]

dislocation [dislocations]◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.sləˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌdɪsloˈk.eɪʃ.n̩]

out-of-true noun
[UK: ˈaʊt əv truː] [US: ˈaʊt əv ˈtruː]

swing [swings] noun
[UK: swɪŋ] [US: ˈswɪŋ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska