Ungersk-Engelsk ordbok »

elsiet är på engelska

UngerskaEngelska
elsiet

rush [rushed, rushed, rushing, rushes]◼◼◼ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

haste◼◻◻ verb
[UK: heɪst] [US: ˈheɪst]

scram [scrammed, scrammed, scramming, scrams]◼◻◻ verb
[UK: skræm] [US: skræm]

book [booked, booked, booking, books] verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

hurry off verb
[UK: ˈhʌ.ri ɒf] [US: ˈhɜː.ri ˈɒf]

scuttle [scuttled, scuttled, scuttling, scuttles] verb
[UK: ˈskʌt.l̩] [US: ˈskʌt.l̩]

bug out verb
[UK: bʌɡ ˈaʊt] [US: ˈbəɡ ˈaʊt]

buzz off verb
[UK: bʌz ɒf] [US: ˈbəz ˈɒf]

go out in a hurry verb
[UK: ɡəʊ ˈaʊt ɪn ə ˈhʌ.ri] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt ɪn ə ˈhɜː.ri]

hie one's way verb
[UK: haɪ wʌnz ˈweɪ] [US: haɪ wʌnz ˈweɪ]

mosey verb
[UK: ˈməʊ.zi] [US: ˈmoʊ.zi]

put on verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

scuttle away verb
[UK: ˈskʌt.l̩ ə.ˈweɪ] [US: ˈskʌt.l̩ ə.ˈweɪ]

scuttle off verb
[UK: ˈskʌt.l̩ ɒf] [US: ˈskʌt.l̩ ˈɒf]

skeleton [skeletons] noun
[UK: ˈske.lɪt.n̩] [US: ˈske.lət.n̩]

slap-dash verb
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

slither [slithered, slithered, slithering, slithers] verb
[UK: ˈslɪ.ðə(r)] [US: sˈlɪ.ðər]

tail off verb
[UK: teɪl ɒf] [US: ˈteɪl ˈɒf]

tear off verb
[UK: ˈtɪə(r) ɒf] [US: ˈtɪr ˈɒf]

trot along verb
[UK: trɒt ə.ˈlɒŋ] [US: ˈtrɑːt ə.ˈlɔːŋ]

elsiet mellette

brush by[UK: brʌʃ baɪ] [US: ˈbrəʃ baɪ]

elsietés főnév

skimping noun
[UK: ˈskɪmp.ɪŋ] [US: ˈskɪmp.ɪŋ]

elsietett

precipitous◼◼◼ adjective
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.təs] [US: prə.ˈsɪ.pə.təs]

previous◼◼◼ adjective
[UK: ˈpriː.vɪəs] [US: ˈpriː.viəs]

slap-dash verb
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

elsietett (dolog) melléknév

hurried◼◼◼ adjective
[UK: ˈhʌ.rɪd] [US: ˈhɜː.rid]

elsietett munka

slap-dash[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

elsieti a misét

gabble off a mass[UK: ˈɡæb.l̩ ɒf ə mæs] [US: ˈɡæb.l̩ ˈɒf ə ˈmæs]

elsieti a szerepét

gabble one's part[UK: ˈɡæb.l̩ wʌnz pɑːt] [US: ˈɡæb.l̩ wʌnz ˈpɑːrt]

elsiető főnév

bickering noun
[UK: ˈbɪk.ər.ɪŋ] [US: ˈbɪk.ər.ɪŋ]

elsietve határozószó

hurriedly adverb
[UK: ˈhʌ.rɪd.li] [US: ˈhɜː.rid.li]

elsietve csinál (vmit) ige

do something in a slap-dash manner verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə slæp ˈdæʃ ˈmæ.nə(r)] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə sˈlæp ˈdæʃ ˈmæ.nər]

felsiet vki

hurry up somebody[UK: ˈhʌ.ri ʌp ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhɜː.ri ʌp ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nem elsietett

deliberate (calculated, measured)[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]

unhasty adjective
[UK: ˌʌnˈheɪsti ] [US: ʌnˈheɪsti ]

unhurried adjective
[UK: ʌn.ˈhʌ.rɪd] [US: ʌn.ˈhɜː.rid]

nem elsietve

deliberately adverb
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.rət.li] [US: də.ˈlɪ.bə.rət.li]

unhastily[UK: ˌʌnˈheɪstɪli ] [US: ʌnˈheɪstəli ]

nem szabad semmit sem elsietni

don't do anything in a hurry[UK: dəʊnt duː ˈe.ni.θɪŋ ɪn ə ˈhʌ.ri] [US: ˈdoʊnt ˈduː ˈe.ni.ˌθɪŋ ɪn ə ˈhɜː.ri]

You can find it in:

UngerskaEngelska