Ungersk-Engelsk ordbok »

elmegy är på engelska

UngerskaEngelska
elmegy ige

go [went, gone, going, goes]◼◼◼ irregular verb
[UK: ɡəʊ ˈwent ɡɒn] [US: ˈɡoʊ ˈwent ˈɡɒn]

leave [left, left, leaving, leaves]◼◼◼ irregular verb
[UK: liːv left left] [US: ˈliːv ˈleft ˈleft]

depart [departed, departed, departing, departs]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈpɑːt] [US: də.ˈpɑːrt]

quit [quitted, quitted, quitting, quits]◼◻◻ irregular verb
[UK: kwɪt kwɪt kwɪt] [US: ˈkwɪt ˈkwɪt ˈkwɪt]

jog [jogged, jogged, jogging, jogs]◼◻◻ verb
[UK: dʒɒɡ] [US: ˈdʒɑːɡ]

betake verb
[UK: bɪ.ˈteɪk] [US: bɪ.ˈteɪk]

flit [flitted, flitted, flitting, flits] verb
[UK: flɪt] [US: ˈflɪt]

elmegy(vmnek) ige

go for verb
[UK: ɡəʊ fɔː(r)] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr]

elmegy

passing-out verb
[UK: ˈpɑːs.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈpæs.ɪŋ ˈaʊt]

pass◼◼◻[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

visit◼◼◻[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

part◼◼◻[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

resort◼◻◻[UK: rɪ.ˈzɔːt] [US: rə.ˈzɔːrt]

egress[UK: ˈiː.ɡres] [US: ɪ.ˈɡres]

be off[UK: bi ɒf] [US: bi ˈɒf]

beetle off[UK: ˈbiːt.l̩ ɒf] [US: ˈbiːt.l̩ ˈɒf]

chase oneself[UK: tʃeɪs wʌn.ˈself] [US: ˈtʃeɪs wʌn.ˈself]

check out[UK: tʃek ˈaʊt] [US: ˈtʃek ˈaʊt]

get by[UK: ˈɡet baɪ] [US: ˈɡet baɪ]

get off[UK: ˈɡet ɒf] [US: ˈɡet ˈɒf]

go away[UK: ɡəʊ ə.ˈweɪ] [US: ˈɡoʊ ə.ˈweɪ]

go forth[UK: ɡəʊ fɔːθ] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːrθ]

go off[UK: ɡəʊ ɒf] [US: ˈɡoʊ ˈɒf]

go past[UK: ɡəʊ pɑːst] [US: ˈɡoʊ ˈpæst]

go with[UK: ɡəʊ wɪð] [US: ˈɡoʊ wɪθ]

leave for[UK: liːv fɔː(r)] [US: ˈliːv ˈfɔːr]

march off[UK: mɑːtʃ ɒf] [US: ˈmɑːrtʃ ˈɒf]

nick off[UK: nɪk ɒf] [US: ˈnɪk ˈɒf]

pass away[UK: pɑːs ə.ˈweɪ] [US: ˈpæs ə.ˈweɪ]

pass out[UK: pɑːs ˈaʊt] [US: ˈpæs ˈaʊt]

piss off[UK: pɪs ɒf] [US: ˈpɪs ˈɒf]

pull out[UK: pʊl ˈaʊt] [US: ˈpʊl ˈaʊt]

push off[UK: pʊʃ ɒf] [US: ˈpʊʃ ˈɒf]

put over[UK: ˈpʊt ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈpʊt ˈoʊv.r̩]

resort to[UK: rɪ.ˈzɔːt tuː] [US: rə.ˈzɔːrt ˈtuː]

sally forth[UK: ˈsæ.li fɔːθ] [US: ˈsæ.li ˈfɔːrθ]

sheer off[UK: ʃɪə(r) ɒf] [US: ˈʃɪr ˈɒf]

shove off[UK: ʃʌv ɒf] [US: ˈʃəv ˈɒf]

skift[UK: skˈɪft] [US: skˈɪft]

slope off[UK: sləʊp ɒf] [US: sloʊp ˈɒf]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska