Ungersk-Engelsk ordbok »

elindul är på engelska

UngerskaEngelska
elindul ige

go [went, gone, going, goes]◼◼◼ irregular verb
[UK: ɡəʊ ˈwent ɡɒn] [US: ˈɡoʊ ˈwent ˈɡɒn]

start [started, started, starting, starts]◼◼◻ verb
[UK: stɑːt] [US: ˈstɑːrt]

set off◼◼◻ verb
[UK: set ɒf] [US: ˈset ˈɒf]

set out◼◼◻ verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

take off◼◼◻ verb
[UK: teɪk ɒf] [US: ˈteɪk ˈɒf]

depart [departed, departed, departing, departs]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈpɑːt] [US: də.ˈpɑːrt]

hit the road◼◻◻ verb
[UK: hɪt ðə rəʊd] [US: ˈhɪt ðə roʊd]

get off◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ɒf] [US: ˈɡet ˈɒf]

start off◼◻◻ verb
[UK: stɑːt ɒf] [US: ˈstɑːrt ˈɒf]

make a move◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ə muːv] [US: ˈmeɪk ə ˈmuːv]

pull out◼◻◻ verb
[UK: pʊl ˈaʊt] [US: ˈpʊl ˈaʊt]

go forth◼◻◻ verb
[UK: ɡəʊ fɔːθ] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːrθ]

set forth◼◻◻ verb
[UK: set fɔːθ] [US: ˈset ˈfɔːrθ]

elindul ige
US

start out◼◻◻ verb
[UK: stɑːt ˈaʊt] [US: ˈstɑːrt ˈaʊt]

elindul ige

grant [granted, granted, granting, grants]◼◻◻ verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

put off verb
[UK: ˈpʊt ɒf] [US: ˈpʊt ˈɒf]

begin a trip verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn ə trɪp] [US: bɪ.ˈɡɪn ə ˈtrɪp]

betake verb
[UK: bɪ.ˈteɪk] [US: bɪ.ˈteɪk]

drop the flag verb
[UK: drɒp ðə flæɡ] [US: ˈdrɑːp ðə ˈflæɡ]

enter on verb
[UK: ˈen.tə(r) ɒn] [US: ˈen.tər ɑːn]

get under weigh verb
[UK: ˈɡet ˈʌnd.ə(r) weɪ] [US: ˈɡet ˈʌnd.r̩ ˈweɪ]

put out verb
[UK: ˈpʊt ˈaʊt] [US: ˈpʊt ˈaʊt]

sally forth verb
[UK: ˈsæ.li fɔːθ] [US: ˈsæ.li ˈfɔːrθ]

start on one's journey verb
[UK: stɑːt ɒn wʌnz ˈdʒɜː.ni] [US: ˈstɑːrt ɑːn wʌnz ˈdʒɝː.ni]

start on one's way verb
[UK: stɑːt ɒn wʌnz ˈweɪ] [US: ˈstɑːrt ɑːn wʌnz ˈweɪ]

take the road verb
[UK: teɪk ðə rəʊd] [US: ˈteɪk ðə roʊd]

elindul (hajó) ige

sail [sailed, sailed, sailing, sails]◼◼◼ irregular verb
[UK: seɪl] [US: ˈseɪl]

elindul (vm) felé ige

take the road to somewhere verb
[UK: teɪk ðə rəʊd tuː ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈteɪk ðə roʊd ˈtuː ˈsʌˌm.wer]

elindul valamerre

take the road to somewhere[UK: teɪk ðə rəʊd tuː ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈteɪk ðə roʊd ˈtuː ˈsʌˌm.wer]

elindul vhova

betake oneself to somewhere[UK: bɪ.ˈteɪk wʌn.ˈself tuː ˈsʌm.weə(r)] [US: bɪ.ˈteɪk wʌn.ˈself ˈtuː ˈsʌˌm.wer]

set out for somewhere[UK: set ˈaʊt fɔː(r) ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈset ˈaʊt ˈfɔːr ˈsʌˌm.wer]

elindul vkihez

betake oneself to somebody[UK: bɪ.ˈteɪk wʌn.ˈself tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bɪ.ˈteɪk wʌn.ˈself ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elindul vmerre

head off[UK: hed ɒf] [US: ˈhed ˈɒf]

elindulás főnév

departure [departures]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈpɑː.tʃə(r)] [US: də.ˈpɑːr.tʃər]

start [starts]◼◼◼ noun
[UK: stɑːt] [US: ˈstɑːrt]

starting◼◻◻ noun
[UK: ˈstɑːt.ɪŋ] [US: ˈstɑːrt.ɪŋ]

sailing [sailings]◼◻◻ noun
[UK: ˈseɪl.ɪŋ] [US: ˈseɪl.ɪŋ]

pulling off noun
[UK: ˈpʊl.ɪŋ ɒf] [US: ˈpʊl.ɪŋ ˈɒf]

pulling out noun
[UK: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt]

set-off noun
[UK: set ɒf] [US: ˈset ˈɒf]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska