Ungersk-Engelsk ordbok »

elfuserál är på engelska

UngerskaEngelska
elfuserál

botch [botched, botched, botching, botches]◼◼◼ verb
[UK: bɒtʃ] [US: ˈbɑːtʃ]

bungle [bungled, bungled, bungling, bungles]◼◼◻ verb
[UK: ˈbʌŋ.ɡl̩] [US: ˈbʌŋ.ɡl̩]

mess up◼◼◻ verb
[UK: mes ʌp] [US: ˈmes ʌp]

muck◼◼◻ noun
[UK: mʌk] [US: ˈmək]

bitch [bitches]◼◻◻ noun
[UK: bɪtʃ] [US: ˈbɪtʃ]

screw up◼◻◻ verb
[UK: skruː ʌp] [US: ˈskruː ʌp]

blunder [blunders] noun
[UK: ˈblʌn.də(r)] [US: ˈblʌn.dər]

boggle [boggled, boggled, boggling, boggles] verb
[UK: ˈbɒɡ.l̩] [US: ˈbɑːɡ.l̩]

boss [bosses] noun
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

make a mess of verb
[UK: ˈmeɪk ə mes əv] [US: ˈmeɪk ə ˈmes əv]

make a mess of something verb
[UK: ˈmeɪk ə mes əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈmes əv ˈsʌm.θɪŋ]

muck up verb
[UK: mʌk ʌp] [US: ˈmək ʌp]

muddle up verb
[UK: ˈmʌd.l̩ ʌp] [US: ˈmʌd.l̩ ʌp]

muddle [muddled, muddled, muddling, muddles] verb
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

mull [mulled, mulled, mulling, mulls] verb
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

muss noun
[UK: mʌs] [US: mʌs]

screw-up◼◼◻ verb
[UK: skruː ʌp] [US: ˈskruː ʌp]

slobber noun
[UK: ˈslɒ.bə(r)] [US: sˈlɑː.bər]

elfuserál (vmit) ige

make a boss of something verb
[UK: ˈmeɪk ə bɒs əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈbɒs əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a bungle verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈbʌŋ.ɡl̩] [US: ˈmeɪk ə ˈbʌŋ.ɡl̩]

make a hash of something verb
[UK: ˈmeɪk ə hæʃ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈhæʃ əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a muck up of something verb
[UK: ˈmeɪk ə mʌk ʌp əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈmək ʌp əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a mull of something verb
[UK: ˈmeɪk ə mʌl əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈməl əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a mush of something verb
[UK: ˈmeɪk ə mʌʃ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈməʃ əv ˈsʌm.θɪŋ]

elfuserált

botchy adjective
[UK: bˈɒtʃi] [US: bˈɑːtʃi]

foozle [foozles] noun
[UK: ˈfuːzl] [US: ˈfuː.zəl]

elfuserált munka

slop-work[UK: slɒp ˈwɜːk] [US: sˈlɑːp ˈwɝːk]

You can find it in:

UngerskaEngelska