Ungersk-Engelsk ordbok » előad är på engelska

UngerskaEngelska
előad ige

advance verb
[UK: əd.ˈvɑːns] [US: əd.ˈvæns]

enact verb
[UK: ɪ.ˈnækt] [US: e.ˈnækt]

give (gave, given) verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩] [US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

give a lecture verb
[UK: ɡɪv ə ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈɡɪv ə ˈlek.tʃər]

hold forth verb
[UK: həʊld fɔːθ] [US: hoʊld ˈfɔːrθ]

impart verb
[UK: ɪm.ˈpɑːt] [US: ˌɪm.ˈpɑːrt]

interpret verb
[UK: ɪn.ˈtɜː.prɪt] [US: ˌɪn.ˈtɝː.prət]

lecture verb
[UK: ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈlek.tʃər]

perform verb
[UK: pə.ˈfɔːm] [US: pər.ˈfɔːrm]

play verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

prelect verb
[UK: priː.ˈlekt] [US: prɪ.ˈlekt]

present verb
[UK: prɪ.ˈzent] [US: ˈpre.zənt]

profess verb
[UK: prə.ˈfes] [US: prə.ˈfes]

put on verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

recite verb
[UK: rɪ.ˈsaɪt] [US: rə.ˈsaɪt]

recite something verb
[UK: rɪ.ˈsaɪt ˈsʌm.θɪŋ] [US: rə.ˈsaɪt ˈsʌm.θɪŋ]

represent verb
[UK: ˌriː.prɪ.ˈzent] [US: ˌre.prə.ˈzent]

set forth verb
[UK: set fɔːθ] [US: ˈset ˈfɔːrθ]

sing (sang, sung) verb
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

stage verb
[UK: steɪdʒ] [US: ˈsteɪdʒ]

state verb
[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

teach (taught, taught) verb
[UK: tiːtʃ tɔːt tɔːt] [US: ˈtiːtʃ ˈtɒt ˈtɒt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

unfold verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

előad (darabot) ige

re-present verb
[UK: riː prɪ.ˈzent] [US: ˈreɪ ˈpre.zənt]

előad (vmről)

lecture on something[UK: ˈlek.tʃə(r) ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlek.tʃər ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

előad (zenedarabot) ige

execute verb
[UK: ˈek.sɪ.kjuːt] [US: ˈek.sə.ˌkjuːt]

előad (átv) ige

deliver verb
[UK: dɪ.ˈlɪ.və(r)] [US: də.ˈlɪ.vər]

előad egy verset (átv)

say a piece of poetry[UK: ˈseɪ ə piːs əv ˈpəʊɪ.tri] [US: ˈseɪ ə ˈpiːs əv ˈpoʊɪ.tri]

előad egy zenedarabot

play a piece[UK: ˈpleɪ ə piːs] [US: ˈpleɪ ə ˈpiːs]

előadatlan melléknév

unperformed adjective
[UK: ˈʌn.pə.ˈfɔːmd] [US: ˌʌn.pə.ˈfɔːrmd]

előadhatatlan melléknév

unperformable adjective
[UK: ˌʌnpəˈfɔːməbl ] [US: ʌnpərˈfɔrməbl ]

unplayable adjective
[UK: ʌn.ˈpleɪəb.l̩] [US: ʌn.ˈpleɪəb.l̩]

előadható melléknév

performable adjective
[UK: pəˈfɔːməbl ] [US: pərˈfɔrməbl ]

renderable adjective
[UK: ˈrɛndərəbl ] [US: ˈrɛndərəbl ]

előadja …

performance by …[UK: pə.ˈfɔː.məns baɪ] [US: pər.ˈfɔːr.məns baɪ]

performance of …[UK: pə.ˈfɔː.məns əv] [US: pər.ˈfɔːr.məns əv]

előadja a maga számát

do one's stuff[UK: duː wʌnz stʌf] [US: ˈduː wʌnz ˈstəf]

előadja a saját számát

do one's stuff[UK: duː wʌnz stʌf] [US: ˈduː wʌnz ˈstəf]

előadja az ügyet

state the case[UK: steɪt ðə keɪs] [US: ˈsteɪt ðə ˈkeɪs]

előadja az ügyét vknek

put one's case to somebody[UK: ˈpʊt wʌnz keɪs tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt wʌnz ˈkeɪs ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies