Ungersk-Engelsk ordbok » darab är på engelska

UngerskaEngelska
darab főnév

piece◼◼◼ noun
[UK: piːs] [US: ˈpiːs]

bit◼◼◻ noun
[UK: bɪt] [US: ˈbɪt]

chunk◼◼◻ noun
[UK: tʃʌŋk] [US: ˈtʃəŋk]

head◼◼◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

item◼◼◻ noun
[UK: ˈaɪ.təm] [US: ˈaɪ.təm]

part◼◼◻ noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

play◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

thing◼◼◻ noun
[UK: ˈθɪŋ] [US: ˈθɪŋ]

lump◼◻◻ noun
[UK: lʌmp] [US: ˈləmp]

parcel◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑːs.l̩] [US: ˈpɑːr.sl̩]

portion◼◻◻ noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

section◼◻◻ noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

slab◼◻◻ noun
[UK: slæb] [US: sˈlæb]

slice◼◻◻ noun
[UK: slaɪs] [US: sˈlaɪs]

a bit noun
[UK: ə bɪt] [US: ə ˈbɪt]

cantle noun
[UK: ˈkæn.təl] [US: ˈkæn.təl]

head for noun

head to noun

slug noun
[UK: slʌɡ] [US: sˈləɡ]

snip noun
[UK: snɪp] [US: ˈsnɪp]

darab főnév
GB

mummock noun
[UK: mˈʌmək] [US: mˈʌmək]

darab szappan

tablet of soap[UK: ˈtæ.blɪt əv səʊp] [US: ˈtæ.blət əv soʊp]

darab- melléknév

piecemeal adjective
[UK: ˈpiː.smiːl] [US: ˈpiː.ˌsmil]

darabár főnév

piece-price noun
[UK: piːs praɪs] [US: ˈpiːs ˈpraɪs]

darabáru főnév

goods in parcels

packet goods

piece-goods noun
[UK: piːs ɡʊdz] [US: ˈpiːs ˈɡʊdz]

darabáru-pályaudvar főnév

parcel station noun
[UK: ˈpɑːs.l̩ ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈpɑːr.sl̩ ˈsteɪʃ.n̩]

darabáruk szokásos számegysége

tally[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

darabáruként

by the piece[UK: baɪ ðə piːs] [US: baɪ ðə ˈpiːs]

darabban fest

piece-dye[UK: piːs daɪ] [US: ˈpiːs ˈdaɪ]

darabban festett

plain-dyed[UK: pleɪn daɪd] [US: ˈpleɪn ˈdaɪd]

darabbér főnév

piece-rate noun
[UK: piːs reɪt] [US: ˈpiːs ˈreɪt]

piece-wages noun
[UK: piːs ˈweɪ.dʒɪz] [US: ˈpiːs ˈweɪ.dʒəz]

darabbér főnév
közg

piece-wage noun
[UK: piːs weɪdʒ] [US: ˈpiːs ˈweɪdʒ]

darabbérben

job-worker[UK: dʒɒb ˈwɜːk.ə(r)] [US: ˈdʒɑːb ˈwɝː.kər]

darabbérben dolgozik

work by the job[UK: ˈwɜːk baɪ ðə dʒɒb] [US: ˈwɝːk baɪ ðə ˈdʒɑːb]

work by the piece[UK: ˈwɜːk baɪ ðə piːs] [US: ˈwɝːk baɪ ðə ˈpiːs]

darabbérben dolgozó főnév

jobbing noun
[UK: ˈdʒɒb.ɪŋ] [US: ˈdʒɒb.ɪŋ]

darabbérben dolgozó munkás főnév

jobber noun
[UK: ˈdʒɒ.bə(r)] [US: ˈdʒɑː.bər]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies