Ungersk-Engelsk ordbok » csetepaté är på engelska

UngerskaEngelska
csetepaté főnév

skirmish◼◼◼ noun
[UK: ˈskɜː.mɪʃ] [US: ˈskɝː.mɪʃ]

fray◼◼◻ noun
[UK: freɪ] [US: ˈfreɪ]

affray◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfreɪ] [US: ə.ˈfreɪ]

brush◼◻◻ noun
[UK: brʌʃ] [US: ˈbrəʃ]

disturbance (riot)◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈstɜː.bəns] [US: ˌdɪ.ˈstɝː.bəns]

encounter◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈk.aʊn.tə(r)] [US: enˈk.aʊn.tər]

melee◼◻◻ noun
[UK: ˈme.leɪ] [US: ˈmeɪ.ˌle]

rumpus◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌm.pəs] [US: ˈrʌm.pəs]

scrimmage◼◻◻ noun
[UK: ˈskrɪ.mɪdʒ] [US: ˈskrɪ.mɪdʒ]

spat◼◻◻ noun
[UK: spæt] [US: ˈspæt]

uproar◼◻◻ noun
[UK: ˈʌ.prɔː(r)] [US: ˈʌ.ˌprɔːr]

csetepaté főnév
GB

quarrel◼◻◻ noun
[UK: ˈkwɒ.rəl] [US: ˈkwɔː.rəl]

row◼◻◻ noun
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

csetepaté főnév

battle royal noun
[UK: ˈbæt.l̩ ˈrɔɪəl] [US: ˈbæt.l̩ ˌrɔɪəl]

bedlam noun
[UK: ˈbed.ləm] [US: ˈbed.ləm]

bobbery noun
[UK: ˈbɒ.bə.rɪ] [US: ˈbɑː.bə.riː]

brouhaha noun
[UK: ˈbruː.hɑː.hɑː] [US: ˈbruːhaha]

bust-up (GB) (row) noun
[UK: bʌst ʌp] [US: ˈbəst ʌp]

commotion noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

din noun
[UK: dɪn] [US: ˈdɪn]

donnybrook

fracas noun
[UK: ˈfræk.ɑːz] [US: ˈfreɪkəs]

hubbub noun
[UK: ˈhʌ.bʌb] [US: ˈhʌ.bəb]

hurly-burly noun
[UK: ˈhɜː.li ˈbɜː.li] [US: ˈhɝː.li ˈbɝː.li]

knockabout noun
[UK: ˈnɒk.ə.baʊt] [US: ˈnɒk.ə.baʊt]

medley noun
[UK: ˈmed.li] [US: ˈmed.li]

męlee noun
[UK: ɛmęliː ] [US: ɛmęli ]

mellay noun
[UK: mˈeleɪ] [US: mˈeleɪ]

mix-in noun
[UK: mɪks ɪn] [US: ˈmɪks ɪn]

pandemonium noun
[UK: ˌpæn.dɪ.ˈməʊ.nɪəm] [US: ˌpæn.dəˈmo.ʊ.niəm]

pother noun
[UK: ˈpɒð.ə(r)] [US: ˈpɑːð.r̩]

racket noun
[UK: ˈrækɪt] [US: ˈrækət]

racket (uproar) noun

razzle-dazzle noun
[UK: ˈræz.l̩ ˈdæz.l̩] [US: ˈræz.l̩ ˈdæz.l̩]

riot noun
[UK: ˈraɪət] [US: ˈraɪət]

rough-and-tumble noun
[UK: rʌf ənd ˈtʌm.bl̩] [US: ˈrəf ænd ˈtʌm.bl̩]

ruckus noun
[UK: ˈrʌkəs] [US: ˈrʌkəs]

scrum noun
[UK: skrʌm] [US: skrʌm]

shindy noun
[UK: ˈʃɪn.di] [US: ˈʃɪn.di]

tumult noun
[UK: ˈtjuː.mʌlt] [US: ˈtuː.məlt]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies