Ungersk-Engelsk ordbok » csekélyebb är på engelska

UngerskaEngelska
csekélyebb melléknév

less◼◼◼ adjective
[UK: les] [US: ˈles]

lesser◼◼◼ adjective
[UK: ˈle.sə(r)] [US: ˈle.sər]

minor adjective
[UK: ˈmaɪ.nə(r)] [US: ˈmaɪ.nər]

a legcsekélyebb kilátás sincs rá

not a ghost of a chance[UK: nɒt ə ɡəʊst əv ə tʃɑːns] [US: ˈnɑːt ə ɡoʊst əv ə ˈtʃæns]

a legcsekélyebb remény sincs

there isn't the faintest hope[UK: ðeə(r) ˈɪznt ðə ˈfeɪn.tɪst həʊp] [US: ˈðer ˈɪ.zənt ðə ˈfeɪn.təst hoʊp]

legcsekélyebb

least◼◼◼ adjective
[UK: liːst] [US: ˈliːst]

slightest◼◼◼

smallest◼◼◻[UK: ˈsmɔː.lɪst] [US: ˈsmɒ.ləst]

legcsekélyebb esélye sincs

have not a chinaman's chance[UK: həv nɒt ə] [US: həv ˈnɑːt ə]

nem csekélyebb, mint …

nothing less than …[UK: ˈnʌ.θɪŋ les ðæn] [US: ˈnʌ.θɪŋ ˈles ˈðæn]

átlagosnál csekélyebb

subnormal[UK: ˌsʌb.ˈnɔːm.l̩] [US: ˌsʌb.ˈnɔːr.ml̩]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies