Ungersk-Engelsk ordbok »

bandita är på engelska

UngerskaEngelska
bandita főnév

bandit [bandits]◼◼◼ noun
[UK: ˈbæn.dɪt] [US: ˈbæn.dət]

thug [thugs]◼◼◻ noun
[UK: θʌɡ] [US: ˈθəɡ]

outlaw [outlaws]◼◼◻ noun
[UK: ˈaʊt.lɔː] [US: ˈaʊˌt.lɒ]

ruffian [ruffians]◼◼◻ noun
[UK: ˈrʌ.fɪən] [US: ˈrʌ.fɪən]

gangster [gangsters]◼◼◻ noun
[UK: ˈɡæŋ.stə(r)] [US: ˈɡæŋ.stər]

brigand [brigands]◼◻◻ noun
[UK: ˈbrɪ.ɡənd] [US: ˈbrɪ.ɡənd]

desperado [desperados]◼◻◻ noun
[UK: ˌde.spə.ˈrɑː.dəʊ] [US: ˌde.spə.ˈrɑːdo.ʊ]

toughie noun
[UK: ˈtʌ.fi] [US: ˈtʌ.fi]

gangsman noun
[UK: ˈɡæŋz.mən] [US: ˈɡæŋz.mən]

high-binder◼◻◻ noun
[UK: haɪ ˈbaɪn.də(r)] [US: ˈhaɪ ˈbaɪn.dər]

holdup man [holdup men] irregular noun
[UK: ˈhəʊl.dʌp mæn ˈhəʊl.dʌp men] [US: ˈhoʊl.dʌp ˈmæn ˈhoʊl.dʌp ˈmen]

rodman [rodmen] irregular noun
[UK: ˈrɑːd.mən] [US: ˈrɑːd.mən]

ruffin noun
[UK: ˈrə.ˌfɪn] [US: ˈrə.ˌfɪn]

toughy noun
[UK: tˈʌfi] [US: tˈʌfi]

banditák főnév

banditry◼◼◼ noun
[UK: ˈbæn.dɪ.tri] [US: ˈbæn.də.tri]

banditaság főnév

banditry noun
[UK: ˈbæn.dɪ.tri] [US: ˈbæn.də.tri]

az őserdőben tanyázó bandita főnév

bushranger noun
[UK: ˈbʊʃˌreɪnʤə] [US: ˈbʊʃˌreɪnʤə]

fegyveres bandita

gunman [gunmen] irregular noun
[UK: ˈɡʌn.mən ˈɡʌn.mən] [US: ˈɡʌn.mən ˈɡʌn.ˌmen]

gunmen[UK: ˈɡʌn.mən] [US: ˈɡʌn.ˌmen]

You can find it in:

UngerskaEngelska