Ungersk-Engelsk ordbok » abbahagy är på engelska

UngerskaEngelska
abbahagy ige

cease◼◼◼ verb
[UK: siːs] [US: ˈsiːs]

quit◼◼◼ verb
[UK: kwɪt] [US: ˈkwɪt]

can◼◼◻ verb
[UK: kæn] [US: ˈkæn]

drop◼◼◻ verb
[UK: drɒp] [US: ˈdrɑːp]

discontinue◼◻◻ verb
[UK: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juː] [US: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juː]

give up (surrender, relinquish)◼◻◻ verb
[UK: ɡɪv ʌp] [US: ˈɡɪv ʌp]

break off verb
[UK: breɪk ɒf] [US: ˈbreɪk ˈɒf]

chuck verb
[UK: tʃʌk] [US: ˈtʃək]

chuck up verb
[UK: tʃʌk ʌp] [US: ˈtʃək ʌp]

discard verb
[UK: dɪ.ˈskɑːd] [US: ˌdɪ.ˈskɑːrd]

discontinue something verb
[UK: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juː ˈsʌm.θɪŋ]

dismiss verb
[UK: dɪz.ˈmɪs] [US: ˌdɪ.ˈsmɪs]

give over verb
[UK: ɡɪv ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡɪv ˈoʊv.r̩]

lay aside verb
[UK: leɪ ə.ˈsaɪd] [US: ˈleɪ ə.ˈsaɪd]

lay by verb
[UK: leɪ baɪ] [US: ˈleɪ baɪ]

leave off verb
[UK: liːv ɒf] [US: ˈliːv ˈɒf]

sign off verb
[UK: saɪn ɒf] [US: ˈsaɪn ˈɒf]

stop doing verb
[UK: stɒp ˈduːɪŋ] [US: ˈstɑːp ˈduːɪŋ]

switch off verb
[UK: swɪtʃ ɒf] [US: ˈswɪtʃ ˈɒf]

take a pull verb
[UK: teɪk ə pʊl] [US: ˈteɪk ə ˈpʊl]

abbahagy (ideiglenesen) ige

put aside verb
[UK: ˈpʊt ə.ˈsaɪd] [US: ˈpʊt ə.ˈsaɪd]

abbahagy (munkát) ige

knock off verb
[UK: nɒk ɒf] [US: ˈnɑːk ˈɒf]

lay off verb
[UK: leɪ ɒf] [US: ˈleɪ ˈɒf]

abbahagy (vmit) ige

get out of something verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]

get out of the way of doing something verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt əv ðə ˈweɪ əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ˈaʊt əv ðə ˈweɪ əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

give it best verb
[UK: ɡɪv ɪt best] [US: ˈɡɪv ˈɪt ˈbest]

quit doing something verb
[UK: kwɪt ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkwɪt ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

shut up shop verb
[UK: ʃʌt ʌp ʃɒp] [US: ˈʃət ʌp ˈʃɑːp]

abbahagy (vmit), mert nem felel meg ige

give something up as a bad job verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ʌp əz ə bæd dʒɒb] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ʌp ˈæz ə ˈbæd ˈdʒɑːb]

abbahagy (vmt) GB

stop◼◼◼[UK: stɒp] [US: ˈstɑːp]

abbahagy (vmt) ige

relinquish verb
[UK: rɪ.ˈlɪŋ.kwɪʃ] [US: rə.ˈlɪŋ.kwɪʃ]

abbahagyás

let-up◼◻◻ noun
[UK: let ʌp] [US: ˈlet ʌp]

letup◼◻◻ noun
[UK: ˈle.ˌtəp] [US: ˈle.ˌtəp]

act of omission noun
[UK: ækt əv ə.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈækt əv oˈmɪʃ.n̩]

ceasing noun
[UK: ˈsiːs.ɪŋ] [US: ˈsiːs.ɪŋ]

discontinuance noun
[UK: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.jʊəns] [US: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juːəns]

omission noun
[UK: ə.ˈmɪʃ.n̩] [US: oˈmɪʃ.n̩]

quits adjective
[UK: kwɪts] [US: ˈkwɪts]

surrender noun
[UK: sə.ˈren.də(r)] [US: sə.ˈren.dər]

abbahagyja a dohányzást

get out of the way of smoking[UK: ˈɡet ˈaʊt əv ðə ˈweɪ əv ˈsməʊkɪŋ] [US: ˈɡet ˈaʊt əv ðə ˈweɪ əv ˈsmoʊkɪŋ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies