Ungersk-Engelsk ordbok »

…re är på engelska

UngerskaEngelska
…re

by[UK: baɪ] [US: baɪ]

…rétegű

…laminar[UK: ˈlæ.mə.nə(r)] [US: ˈlæ.mə.nər]

…ra, …re

on …[UK: ɒn] [US: ɑːn]

onto adjective
[UK: ˈɒn.tə] [US: ˈɑːn.tə]

to …[UK: tuː] [US: ˈtuː]

unto[UK: ˈʌn.tuː] [US: ˈʌn.tuː]

…ra, …re valósi

hail from something[UK: heɪl frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈheɪl frəm ˈsʌm.θɪŋ]

követi a jeleket …ra, …re

follow the signs for …[UK: ˈfɒ.ləʊ ðə saɪnz fɔː(r)] [US: ˈfɑːlo.ʊ ðə ˈsaɪnz ˈfɔːr]

Mondj nemet a(z) …ra …re!

Say no to …![UK: ˈseɪ nəʊ tuː] [US: ˈseɪ ˈnoʊ ˈtuː]

You can find it in:

UngerskaEngelska