Ungersk-Engelsk ordbok » újraéleszt är på engelska

UngerskaEngelska
újraéleszt ige

reanimate◼◼◼ verb
[UK: riː.ˈæ.nɪ.meɪt] [US: riː.ˈæ.nɪ.meɪt]

rekindle verb
[UK: ˌriːˈk.ɪn.dl̩] [US: riˈk.ɪn.dl̩]

revitalize verb
[UK: riː.ˈvaɪ.tə.laɪz] [US: ri.ˈvaɪ.tə.ˌlaɪz]

újraéleszt vkt

resuscitate somebody[UK: rɪ.ˈsʌ.sɪ.teɪt ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈsə.sə.ˌtet ˈsʌm.ˌbɑː.di]

újraéleszthető melléknév

revivable adjective
[UK: rɪˈvaɪvəbl ] [US: rɪˈvaɪvəbl ]

újraélesztés

reanimation◼◼◼ noun
[UK: ˌriːˌænɪˈmeɪʃ(ə)n ] [US: ˌriˌænəˈmeɪʃən ]

cardiopulmonary resuscitation[UK: ˌkɑː.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rɪ.ˌsʌ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːr.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rə.ˌsə.sə.ˈteɪʃ.n̩]

revivification noun
[UK: riː.ˌvɪ.vɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən] [US: rɪ.ˌvɪ.və.fəˈk.eɪ.ʃən]

újraélesztés (resuscitatio) főnév

resuscitation◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˌsʌ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: rə.ˌsə.sə.ˈteɪʃ.n̩]

újraélesztő főnév

resurrectionist noun
[UK: ˌre.zə.ˈrek.ʃə.nɪst] [US: ˌre.zə.ˈrek.ʃə.nɪst]

cardiopulmonalis újraélesztés (CPR)

cardiopulmonary resuscitation (CPR)[UK: ˌkɑː.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rɪ.ˌsʌ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːr.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rə.ˌsə.sə.ˈteɪʃ.n̩]

megpróbálja újraéleszteni a beszélgetés

flog a dead horse[UK: flɒɡ ə ded hɔːs] [US: ˈflɑːɡ ə ˈded ˈhɔːrs]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies