Ungersk-Engelsk ordbok » összeszorul är på engelska

UngerskaEngelska
összeszorul ige

close up verb
[UK: kləʊz ʌp] [US: kloʊz ʌp]

crush up verb
[UK: krʌʃ ʌp] [US: ˈkrəʃ ʌp]

narrow verb
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

press (pressed, pressed) verb
[UK: pres prest prest] [US: ˈpres ˈprest ˈprest]

összeszorul a szíve

feel a tug at one's heart-strings[UK: fiːl ə tʌɡ ət wʌnz hɑːt strɪŋz] [US: ˈfiːl ə ˈtəɡ ət wʌnz ˈhɑːrt ˈstrɪŋz]

összeszorulás főnév

constriction noun
[UK: kən.ˈstrɪk.ʃn̩] [US: kən.ˈstrɪk.ʃn̩]

strangulation noun
[UK: ˌstræŋ.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌstræŋ.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

a szívem összeszorult

my heart jumped[UK: maɪ hɑːt dʒʌmpt] [US: ˈmaɪ ˈhɑːrt ˈdʒəmpt]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies