Ungersk-Engelsk ordbok » észrevesz är på engelska

UngerskaEngelska
észrevesz ige

notice◼◼◼ verb
[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

mark◼◼◻ verb
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

observe◼◼◻ verb
[UK: əb.ˈzɜːv] [US: əb.ˈzɝːv]

perceive◼◼◻ verb
[UK: pə.ˈsiːv] [US: pər.ˈsiːv]

realise◼◼◻ verb
[UK: ˈrɪəlaɪz] [US: ˈrɪəlaɪz]

spot◼◼◻ verb
[UK: spɒt] [US: ˈspɑːt]

beheld◼◻◻ verb
[UK: bɪ.ˈheld] [US: bi.ˈheld]

behold◼◻◻ verb

discern◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈsɜːn] [US: ˌdɪ.ˈsɝːn]

espy◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈspaɪ] [US: ˈe.spi]

remark◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈmɑːk] [US: rə.ˈmɑːrk]

spy◼◻◻ verb
[UK: ˈspaɪ] [US: ˈspaɪ]

twig◼◻◻ verb
[UK: twɪɡ] [US: ˈtwɪɡ]

become aware of verb
[UK: bɪˈkʌm ə.ˈweə(r) əv] [US: bɪˈkʌm ə.ˈwer əv]

behold, beheld verb
[UK: bɪ.ˈhəʊld bɪ.ˈheld] [US: bɪˈhoʊld bi.ˈheld]

catch sight of to see verb
[UK: kætʃ saɪt əv tuː ˈsiː] [US: ˈkætʃ ˈsaɪt əv ˈtuː ˈsiː]

descry verb
[UK: dɪ.ˈskraɪ] [US: dɪ.ˈskraɪ]

peg verb
[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

észrevesz (vmit) ige

get a sight of something verb
[UK: ˈɡet ə saɪt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ə ˈsaɪt əv ˈsʌm.θɪŋ]

észrevesz (vmt) ige

set one's eyes on verb
[UK: set wʌnz aɪz ɒn] [US: ˈset wʌnz ˈaɪz ɑːn]

észrevesz vkt

catch sight of somebody[UK: kætʃ saɪt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkætʃ ˈsaɪt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

más szemében a szálkát is észreveszi

behold the mote in the brother's eye[UK: bɪ.ˈhəʊld ðə məʊt ɪn ðə ˈbrə.ðərz aɪ] [US: bɪˈhoʊld ðə moʊt ɪn ðə ˈbrə.ðərz ˈaɪ]

You can find it in:

UngerskaEngelska