Ungersk-Engelsk ordbok » érvénytelen är på engelska

UngerskaEngelska
érvénytelen melléknév

invalid◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈvæ.lɪd] [US: ˈɪn.və.ləd]

illegal◼◼◻ adjective
[UK: ɪ.ˈliːɡ.l̩] [US: ˌɪ.ˈliːɡ.l̩]

void◼◼◻ adjective
[UK: vɔɪd] [US: ˌvɔɪd]

not valid◼◻◻ adjective

null and void◼◻◻ adjective
[UK: nʌl ənd vɔɪd] [US: ˈnəl ænd ˌvɔɪd]

ineffectual adjective
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈfek.tʃʊəl] [US: ˌɪ.nə.ˈfek.tʃuːəl]

inoperative adjective
[UK: ˌɪn.ˈɒ.pə.rə.tɪv] [US: ˌɪ.ˈnɑː.pə.rə.tɪv]

null adjective
[UK: nʌl] [US: ˈnəl]

unavailable adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈveɪ.ləb.l̩] [US: ˌʌ.nə.ˈveɪ.ləb.l̩]

uncurrent adjective
[UK: ˌʌnˈkʌrənt ] [US: ʌnˈkɜrənt ]

unfirm adjective
[UK: ˌʌnˈfɜːm ] [US: ʌnˈfɜrm ]

érvénytelen eszköz

invalid device[UK: ɪn.ˈvæ.lɪd dɪ.ˈvaɪs] [US: ˈɪn.və.ləd dɪ.ˈvaɪs]

érvénytelen idő megadás

invalid time[UK: ɪn.ˈvæ.lɪd ˈtaɪm] [US: ˈɪn.və.ləd ˈtaɪm]

érvénytelen labda

no-ball[UK: nəʊ bɔːl] [US: ˈnoʊ ˈbɒl]

érvénytelen szavazólap

bad voting paper[UK: bæd ˈvəʊt.ɪŋ ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈbæd ˈvoʊt.ɪŋ ˈpeɪ.pər]

érvénytelennek jelenti ki a megállapodást

declare the bargain off[UK: dɪ.ˈkleə(r) ðə ˈbɑː.ɡɪn ɒf] [US: dɪ.ˈkler ðə ˈbɑːr.ɡən ˈɒf]

érvénytelennek nyilvánít

call off[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

disannul verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈnʌl] [US: dɪ.sə.ˈnʌl]

infirm adjective
[UK: ɪn.ˈfɜːm] [US: ˌɪn.ˈfɝːm]

érvénytelennek nyilvánít (vmit) ige

declare something void verb
[UK: dɪ.ˈkleə(r) ˈsʌm.θɪŋ vɔɪd] [US: dɪ.ˈkler ˈsʌm.θɪŋ ˌvɔɪd]

érvénytelennek nyilvánít (vmt) melléknév

unfirm adjective
[UK: ˌʌnˈfɜːm ] [US: ʌnˈfɜrm ]

érvénytelennek nyilvánítás főnév

disannulment noun
[UK: dˌɪsənˈʌlmənt] [US: dˌɪsənˈʌlmənt]

érvénytelenné tesz ige

stultify verb
[UK: ˈstʌl.tɪ.faɪ] [US: ˈstʌl.tə.ˌfaɪ]

vitiate verb
[UK: ˈvɪ.ʃɪeɪt] [US: ˈvɪ.ʃɪeɪt]

érvénytelenné válik

become void[UK: bɪˈkʌm vɔɪd] [US: bɪˈkʌm ˌvɔɪd]

érvénytelenné válás (váltóé, szabadalomé)

forfeiting[UK: ˈfɔː.fɪt.ɪŋ] [US: ˈfɔːr.fət.ɪŋ]

érvénytelenség főnév

nullity◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌ.lɪ.ti] [US: ˈnʌ.lɪ.ti]

invalidity◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.və.ˈlɪ.dɪ.ti] [US: ˌɪn.və.ˈlɪ.dɪ.ti]

infirmity noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti]

voidness noun
[UK: ˈvɔɪdnəs ] [US: ˈvɔɪdnəs ]

érvénytelenít ige

invalidate◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈvæ.lɪ.deɪt] [US: ˌɪn.ˈvæ.lə.ˌdet]

annul (formally revoke the validity of)◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈnʌl] [US: ˈæ.nʌl]

cancel◼◻◻ verb
[UK: ˈkæn.səl] [US: ˈkæn.səl]

set aside◼◻◻ verb
[UK: set ə.ˈsaɪd] [US: ˈset ə.ˈsaɪd]

toll◼◻◻ verb
[UK: təʊl] [US: toʊl]

void◼◻◻ verb
[UK: vɔɪd] [US: ˌvɔɪd]

abate verb
[UK: ə.ˈbeɪt] [US: ə.ˈbeɪt]

abrogate verb
[UK: ˈæ.brə.ɡeɪt] [US: ˈæ.brə.ˌɡet]

annulle verb
[UK: ˈanʌl] [US: ˈænʌl]

call off verb
[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies