Ungersk-Engelsk ordbok » érvényben är på engelska

UngerskaEngelska
érvényben ritk

prevalency[UK: prˈevələnsi] [US: prˈevələnsi]

érvényben lévő melléknév

unabolished adjective
[UK: ˌʌnəˈbɒlɪʃt ] [US: ʌnəˈbɑlɪʃt ]

érvényben marad

hold good◼◼◼ verb
[UK: həʊld ɡʊd] [US: hoʊld ˈɡʊd]

hold (held, held) verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

hold true[UK: həʊld truː] [US: hoʊld ˈtruː]

érvényben van

be in effect[UK: bi ɪn ɪ.ˈfekt] [US: bi ɪn ɪ.ˈfekt]

be in force[UK: bi ɪn fɔːs] [US: bi ɪn ˈfɔːrs]

hold (held, held) verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

hold good verb
[UK: həʊld ɡʊd] [US: hoʊld ˈɡʊd]

hold true[UK: həʊld truː] [US: hoʊld ˈtruː]

obtain verb
[UK: əb.ˈteɪn] [US: əb.ˈteɪn]

rule[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

run (ran, run) verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

a fogadás érvényben van

the bet stands[UK: ðə ˈbet stændz] [US: ðə ˈbet ˈstændz]

kérvénybenyújtás főnév

lodgement noun
[UK: ˈlɒdʒ.mənt] [US: ˈlɒdʒ.mənt]

lodgment noun
[UK: ˈlɒdʒ.mənt] [US: ˈlɒdʒ.mənt]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies