Ungersk-Engelsk ordbok » áttörés är på engelska

UngerskaEngelska
áttörés főnév

breakthrough◼◼◼ noun
[UK: ˈbreɪk.θruː] [US: ˈbreɪk.ˌθruː]

penetration◼◻◻ noun
[UK: ˌpe.nɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌpe.nə.ˈtreɪʃ.n̩]

breach noun
[UK: briːtʃ] [US: ˈbriːtʃ]

pinking noun
[UK: ˈpɪŋkɪŋ] [US: ˈpɪŋkɪŋ]

pounding noun
[UK: ˈpaʊnd.ɪŋ] [US: ˈpaʊnd.ɪŋ]

áttörés (arcvonalé) főnév

break-through◼◼◼ noun
[UK: breɪk θruː] [US: ˈbreɪk θruː]

áttörés (fogé) (eruptio) főnév

eruption (emergence of a tooth)◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈrʌp.ʃn̩] [US: ɪ.ˈrʌp.ʃn̩]

áttörési pont

point of intersection[UK: pɔɪnt əv ˌɪn.tə.ˈsek.ʃn̩] [US: ˈpɔɪnt əv ˌɪn.tər.ˈsek.ʃn̩]

blokádáttörés főnév

blockade-running noun
[UK: blɒˈk.eɪd ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˌblɑːˈk.eɪd ˈrʌn.ɪŋ]

börtön falának áttörése

prison-breach[UK: ˈprɪz.n̩ briːtʃ] [US: ˈprɪz.n̩ ˈbriːtʃ]

fog áttörésének elmaradása (impactatio) főnév

impaction noun
[UK: ɪmpˈakʃən] [US: ɪmpˈækʃən]

frontáttörés főnév

breakthrough◼◻◻ noun
[UK: ˈbreɪk.θruː] [US: ˈbreɪk.ˌθruː]

break-through noun
[UK: breɪk θruː] [US: ˈbreɪk θruː]

szűk áttörés biz bány

dog-hutch[UK: dɒɡ hʌtʃ] [US: ˈdɔːɡ ˈhətʃ]

vízáttörés főnév

water gap noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) ɡæp] [US: ˈwɒ.tər ˈɡæp]

water-gap noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) ɡæp] [US: ˈwɒ.tər ˈɡæp]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Din förhistoria

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies