Ungarsk-engelsk ordbok » veszély betyr engelsk

UngarskEngelsk
veszély főnév

danger◼◼◼ noun
[UK: ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈdeɪn.dʒər]

danger (exposure to liable harm)◼◼◼ noun
[UK: ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈdeɪn.dʒər]

risk◼◼◼ noun
[UK: rɪsk] [US: ˈrɪsk]

hazard◼◼◻ noun
[UK: ˈhæ.zəd] [US: ˈhæ.zərd]

distress◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

jeopardy◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒe.pə.di] [US: ˈdʒe.pər.di]

menace◼◻◻ noun
[UK: ˈme.nəs] [US: ˈme.nəs]

lion in the path noun
[UK: ˈlaɪən ɪn ðə pɑːθ] [US: ˈlaɪən ɪn ðə ˈpæθ]

lion in the way noun
[UK: ˈlaɪən ɪn ðə ˈweɪ] [US: ˈlaɪən ɪn ðə ˈweɪ]

veszély (helyzet) főnév

emergency◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

veszély (perilium) főnév

peril◼◼◼ noun
[UK: ˈpe.rəl] [US: ˈpe.rəl]

veszély az egészségre

menace to health[UK: ˈme.nəs tuː helθ] [US: ˈme.nəs ˈtuː ˈhelθ]

veszély elhárítás főnév

defusion noun
[UK: dɪfjˈuːʒən] [US: dɪfjˈuːʒən]

veszély előérzete

feeling of danger[UK: ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒər]

veszély esetén

in case of emergency[UK: ɪn keɪs əv ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ɪn ˈkeɪs əv ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

veszély esetén (in periculum)

cause of emergency[UK: kɔːz əv ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˈkəz əv ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

veszély jelzése főnév

crossbones noun
[UK: ˈkrɒs.bəʊnz] [US: ˈkrɒˌsboʊnz]

veszély érzete

feeling of danger[UK: ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒər]

Veszély! főnév

Danger!◼◼◼ noun
[UK: ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈdeɪn.dʒər]

veszélybe hozható melléknév

menaceable adjective
[UK: ˈmɛnəsəbl ] [US: ˈmɛnəsəbl ]

veszélybe hozó főnév

menacer noun
[UK: ˈmɛnəsə ] [US: ˈmɛnəsər ]

veszélybe sodor vkt

rush somebody into danger[UK: rʌʃ ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈrəʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˈdeɪn.dʒər]

veszélyben

lee-shore[UK: liː ʃɔː(r)] [US: ˈliː ˈʃɔːr]

veszélyben levő

imperiled[UK: ˌɪm.ˈpe.rəld] [US: ˌɪm.ˈpe.rəld]

veszélyben van

be in jeopardy◼◼◼[UK: bi ɪn ˈdʒe.pə.di] [US: bi ɪn ˈdʒe.pər.di]

be in danger[UK: bi ɪn ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: bi ɪn ˈdeɪn.dʒər]

veszélyek

hazards◼◼◼[UK: ˈhæ.zədz] [US: ˈhæ.zərdz]

veszélyekkel teli élet

precarious life[UK: prɪˈk.eə.rɪəs laɪf] [US: priˈk.e.riəs ˈlaɪf]

veszélyen kívül

beyond reach of danger[UK: bɪ.ˈjɒnd riːtʃ əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈriːtʃ əv ˈdeɪn.dʒər]

veszélyes melléknév

dangerous◼◼◼ adjective
[UK: ˈdeɪn.dʒə.rəs] [US: ˈdeɪn.dʒə.rəs]

hazardous◼◼◼ adjective
[UK: ˈhæ.zə.dəs] [US: ˈhæ.zər.dəs]

perilous◼◼◻ adjective
[UK: ˈpe.rə.ləs] [US: ˈpe.rə.ləs]

nasty◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɑː.sti] [US: ˈnæ.sti]

risky◼◻◻ adjective
[UK: ˈrɪ.ski] [US: ˈrɪ.ski]

unsafe◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈseɪf] [US: ʌn.ˈseɪf]

deleterious (hurtful, injurious) adjective
[UK: ˌde.lɪ.ˈtɪə.rɪəs] [US: ˌde.lə.ˈtɪ.riəs]

fraught with danger adjective
[UK: frɔːt wɪð ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈfrɒt wɪθ ˈdeɪn.dʒər]

hairy (hazardous and frightening) adjective
[UK: ˈheə.ri] [US: ˈhe.ri]

insecure adjective
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: ˈɪn.sə.kjər]

malignant adjective
[UK: mə.ˈlɪɡ.nənt] [US: mə.ˈlɪɡ.nənt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies