Ungarsk-Engelsk ordbok »

természetesen betyr engelsk

UngarskEngelsk
természetesen határozószó

naturally◼◼◼ adverb
[UK: ˈnæt.ʃrə.li] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li]

necessarily◼◼◻ adverb
[UK: ˌne.sə.ˈse.rə.li] [US: ˌne.sə.ˈse.rə.li]

artlessly adverb
[UK: ˈɑːt.lə.sli] [US: ˈɑːrt.lə.sli]

unconventionally adverb
[UK: ˌʌnk.ən.ˈven.ʃən.l̩i] [US: ˌʌnk.ən.ˈven.ʃən.l̩i]

as a matter of course adverb
[UK: əz ə ˈmæ.tə(r) əv kɔːs] [US: ˈæz ə ˈmæ.tər əv ˈkɔːrs]

be sure adverb
[UK: bi ʃʊə(r)] [US: bi ˈʃʊr]

by all means adverb
[UK: baɪ ɔːl miːnz] [US: baɪ ɔːl ˈmiːnz]

of course (ofc) adverb
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

természetesen melléknév

definitely◼◼◻ adjective
[UK: ˈde.fɪ.nət.li] [US: ˈde.fə.nət.li]

természetesen határozószó
slavu

natch◼◻◻ adverb
[UK: nˈatʃ] [US: nˈætʃ]

természetesen (rég) határozószó

certes adverb
[UK: sˈɜːts] [US: sˈɜːts]

természetesen

like a duck takes to water[UK: ˈlaɪk ə dʌk teɪks tuː ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈlaɪk ə ˈdək ˈteɪks ˈtuː ˈwɒ.tər]

ofc (of course)

Természetesen, házasodj csak meg.

By all means, marry.[UK: baɪ ɔːl miːnz ˈmæ.ri] [US: baɪ ɔːl ˈmiːnz ˈme.ri]

természetesen nem

of course not◼◼◼[UK: əv kɔːs nɒt] [US: əv ˈkɔːrs ˈnɑːt]

természetesen viselkedő ember

plain man[UK: pleɪn mæn] [US: ˈpleɪn ˈmæn]

természetesen ír

write without frills[UK: ˈraɪt wɪð.ˈaʊt frɪlz] [US: ˈraɪt wɪð.ˈaʊt ˈfrɪlz]

Természetesen!

Certainly!◼◼◼[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

hogyne, természetesen

yes, certainly◼◼◼[UK: jes ˈsɜːtn.li] [US: ˈjes ˈsɝː.tən.li]

változás természetesen főnév

change of course◼◼◼ noun
[UK: tʃeɪndʒ əv kɔːs] [US: ˈtʃeɪndʒ əv ˈkɔːrs]