Ungarsk-engelsk ordbok » tanulmányi betyr engelsk

UngarskEngelsk
tanulmányi melléknév

instructional adjective
[UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃnəl] [US: ˌɪn.ˈstrək.ʃə.nəl]

tanulmányi melléknév

for-study… adjective
[UK: fɔː(r) ˈstʌ.di] [US: ˈfɔːr ˈstʌ.di]

tanulmányi eredmény

scholastic record[UK: skə.ˈlæ.stɪk rɪˈk.ɔːd] [US: skə.ˈlæ.stɪk rəˈk.ɔːrd]

tanulmányi félév főnév

semester noun
[UK: sɪ.ˈme.stə(r)] [US: sə.ˈme.stər]

tanulmányi igazgató főnév

proctorage noun
[UK: prˈɒktɔːrɪdʒ] [US: prˈɑːktoːrɪdʒ]

tanulmányi kirándulás

field trip◼◼◼[UK: fiːld trɪp] [US: ˈfiːld ˈtrɪp]

field-day[UK: fiːld deɪ] [US: ˈfiːld ˈdeɪ]

tanulmányi pontszám

credit[UK: ˈkre.dɪt] [US: ˈkre.dət]

tanulmányi részleg

for-study section[UK: fɔː(r) ˈstʌ.di ˈsek.ʃn̩] [US: ˈfɔːr ˈstʌ.di ˈsek.ʃn̩]

tanulmányi vezető

director of studies[UK: dɪ.ˈrek.tə(r) əv ˈstʌ.dɪz] [US: də.ˈrek.tər əv ˈstʌ.diz]

tanulmányi értesítő

report[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

report card[UK: rɪ.ˈpɔːt kɑːd] [US: ri.ˈpɔːrt ˈkɑːrd]

school report[UK: skuːl rɪ.ˈpɔːt] [US: ˈskuːl ri.ˈpɔːrt]

tanulmányi évek száma

number of years of school attendance[UK: ˈnʌm.bə(r) əv ˈjiəz əv skuːl ə.ˈten.dəns] [US: ˈnʌm.br̩ əv ˈjɪr̩z əv ˈskuːl ə.ˈten.dəns]

tanulmányi ösztöndíj (Skócia) főnév

bursarship noun
[UK: bˈɜːsəʃˌɪp] [US: bˈɜːsɚʃˌɪp]

általános tanulmányi előmenetel

class standing[UK: klɑːs ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈklæs ˈstænd.ɪŋ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies