Ungarsk-engelsk ordbok » takarékosság betyr engelsk

UngarskEngelsk
takarékosság főnév

economy◼◼◼ noun
[UK: ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ɪˈk.ɑː.nə.mi]

frugality◼◼◻ noun
[UK: fruː.ˈɡæ.lɪ.ti] [US: fruː.ˈɡæ.lə.ti]

saving◼◼◻ noun
[UK: ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈseɪv.ɪŋ]

parsimony◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑː.sɪ.mə.ni] [US: ˈpɑːr.səˌmo.ʊ.ni]

sparing◼◻◻ adjective
[UK: ˈspeər.ɪŋ] [US: ˈsper.ɪŋ]

thrift◼◻◻ noun
[UK: θrɪft] [US: ˈθrɪft]

chariness noun
[UK: ˈtʃeə.rɪ.nɪs] [US: ˈtʃe.riː.nɪs]

economization noun
[UK: ɪkˌɒnəmaɪzˈeɪʃən] [US: ɪkˌɑːnəmᵻzˈeɪʃən]

husbandry noun
[UK: ˈhʌz.bən.dri] [US: ˈhʌz.bən.dri]

providence noun
[UK: ˈprɒ.vɪ.dəns] [US: ˈprɑː.və.dəns]

retrenchment noun
[UK: rɪ.ˈtrent.ʃmənt] [US: ri.ˈtrent.ʃmənt]

self-denial noun
[UK: self dɪ.ˈnaɪəl] [US: ˈself də.ˈnaɪəl]

thriftiness noun
[UK: ˈθrɪftɪnəs ] [US: ˈθrɪftɪnəs ]

takarékosság céljából

as a measure of economy[UK: əz ə ˈme.ʒə(r) əv ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ˈæz ə ˈme.ʒər əv ɪˈk.ɑː.nə.mi]

takarékosság hiánya

dissaving[UK: dɪsˈeɪvɪŋ] [US: dɪsˈeɪvɪŋ]

takarékossági egyesület

goose-club[UK: ɡuːs klʌb] [US: ˈɡuːs ˈkləb]

takarékossági intézkedések főnév

austereness noun
[UK: ɒsˈtɪənəs ] [US: ɔˈstɪrnəs ]

takarékossági mozgalom

economic drive[UK: ˌiːk.ə.ˈnɒ.mɪk draɪv] [US: ˌek.ə.ˈnɑː.mɪk ˈdraɪv]

takarékossági okokból

as a measure of economy[UK: əz ə ˈme.ʒə(r) əv ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ˈæz ə ˈme.ʒər əv ɪˈk.ɑː.nə.mi]

anyagtakarékossági melléknév

anti-waste adjective
[UK: ˈæn.ti weɪst] [US: ˈæn.ti ˈweɪst]

energiatakarékosság

energy conservation◼◼◼

háborús anyagtakarékosság főnév

austerity noun
[UK: ɔː.ˈste.rət] [US: ˌɒ.ˈste.rə.ti]

kényszertakarékosság főnév

forced saving noun
[UK: fɔːst ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈfɔːrst ˈseɪv.ɪŋ]

nyugdíj-előtakarékossági megállapodás

individual retirement arrangement (IRA)[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl rɪ.ˈtaɪə.mənt ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl ri.ˈtaɪər.mənt ə.ˈreɪndʒ.mənt]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies