Ungarsk-engelsk ordbok »

térdre hull betyr engelsk

UngarskEngelsk
térdre hull

fall on one's knees[UK: fɔːl ɒn wʌnz niːz] [US: ˈfɑːl ɑːn wʌnz ˈniːz]

térdre hull (átv)

sink on one's knees[UK: sɪŋk ɒn wʌnz niːz] [US: ˈsɪŋk ɑːn wʌnz ˈniːz]

térdre hull vk előtt

fall down before somebody[UK: fɔːl daʊn bɪ.ˈfɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɑːl ˈdaʊn bɪ.ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk