Ungarsk-engelsk ordbok » szabályzat betyr engelsk

UngarskEngelsk
szabályzat főnév

rules◼◼◼ noun
[UK: ruːlz] [US: ˈruːlz]

code◼◼◻ noun
[UK: kəʊd] [US: koʊd]

policy◼◼◻ noun
[UK: ˈpɒ.lə.si] [US: ˈpɑː.lə.si]

regulation◼◼◻ noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

manual◼◻◻ noun
[UK: ˈmæ.njʊəl] [US: ˈmæ.njuːəl]

statutes◼◻◻ noun
[UK: ˈstæ.tʃuːts] [US: ˈstæ.tʃuːts]

by-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

bye-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

guide noun
[UK: ɡaɪd] [US: ˈɡaɪd]

szabályzatnak megfelelő

regulation[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

szabályzatot érvényesít

enforce a rule[UK: ɪn.ˈfɔːs ə ruːl] [US: en.ˈfɔːrs ə ˈruːl]

adatvédelmi szabályzat

privacy policy◼◼◼[UK: ˈprɪ.və.si ˈpɒ.lə.si] [US: ˈpraɪ.və.si ˈpɑː.lə.si]

gyakorlati szabályzat

training manual[UK: ˈtreɪn.ɪŋ ˈmæ.njʊəl] [US: ˈtreɪn.ɪŋ ˈmæ.njuːəl]

igazgatósági szabályzat főnév

by-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

bye-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

kórházi szabályzat

hospital regulations[UK: ˈhɒ.spɪt.l̩ ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˈhɑː.ˌspɪt.l̩ ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

közlekedési szabályzat

road regulations[UK: rəʊd ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: roʊd ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

rule of the road[UK: ruːl əv ðə rəʊd] [US: ˈruːl əv ðə roʊd]

közúti rendszabályzat (KRESZ)

rule of the road[UK: ruːl əv ðə rəʊd] [US: ˈruːl əv ðə roʊd]

rules of the road[UK: ruːlz əv ðə rəʊd] [US: ˈruːlz əv ðə roʊd]

pénzügyi szabályzat

Financial Regulation◼◼◼business

financial regulations◼◼◻business

szervezeti szabályzat

party rules[UK: ˈpɑː.ti ruːlz] [US: ˈpɑːr.ti ˈruːlz]

testületi szabályzat főnév

by-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

bye-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

társasági alapszabályzat főnév

bylaw noun
[UK: ˈbaɪ.lɔː] [US: ˈbaɪ.ˌlɒ]

társasági szabályzat főnév

by-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

bye-law noun
[UK: baɪ lɔː] [US: baɪ ˈlɑː]

vámszabályzat főnév

customs regulations noun
[UK: ˈkʌ.stəmz ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˈkʌ.stəmz ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

építési szabályzat főnév

building code◼◼◼ noun

építésügyi szabályzat

building acts[UK: ˈbɪld.ɪŋ ækts] [US: ˈbɪld.ɪŋ ˈækts]

ügyrendi szabályzat főnév

procedure noun
[UK: prə.ˈsiː.dʒə(r)] [US: prə.ˈsiː.dʒər]

üzletszabályzat főnév

General Business Rules noun
[UK: ˈdʒen.r̩əl ˈbɪz.nəs ruːlz] [US: ˈdʒen.r̩əl ˈbɪz.nəs ˈruːlz]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies