Ungarsk-engelsk ordbok »

szószaporítás betyr engelsk

UngarskEngelsk
szószaporítás főnév

redundancy [redundancies]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈdʌn.dən.si] [US: rə.ˈdən.dən.si]

tautology [tautologies]◼◼◼ noun
[UK: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi] [US: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi]

circumlocution [circumlocutions]◼◼◻ noun
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌsɝːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

verbiage◼◼◻ noun
[UK: ˈvɜː.bɪɪdʒ] [US: ˈvɝː.biɪdʒ]

divagation [divagations] noun
[UK: ˌdaɪ.və.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌdaɪ.və.ˈɡeɪʃ.n̩]

expatiation noun
[UK: ekspˌeɪʃɪˈeɪʃən] [US: ekspˌeɪʃɪˈeɪʃən]

logorrhea noun

prolixity◼◼◼ noun
[UK: prəʊ.ˈlɪk.sɪ.ti] [US: proʊ.ˈlɪk.sɪ.ti]

redundance noun
[UK: rɪ.ˈdʌn.dəns] [US: rɪ.ˈdʌn.dəns]

szószaporítás (átv) főnév

pleonasm [pleonasms]◼◼◼ noun
[UK: ˈplɪə.næ.zəm] [US: ˈplɪə.næ.zəm]

felesleges szószaporítás főnév

tautology [tautologies] noun
[UK: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi] [US: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi]

minden további szószaporítás nélkül

cut a long story short[UK: kʌt ə ˈlɒŋ ˈstɔː.ri ʃɔːt] [US: ˈkət ə ˈlɔːŋ ˈstɔː.ri ˈʃɔːrt]

cut the matter short[UK: kʌt ðə ˈmæ.tə(r) ʃɔːt] [US: ˈkət ðə ˈmæ.tər ˈʃɔːrt]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk