Ungarsk-engelsk ordbok »

siess betyr engelsk

UngarskEngelsk
Siess!

Be quick![UK: bi kwɪk] [US: bi ˈkwɪk]

Buck up![UK: bʌk ʌp] [US: bʌk ʌp]

Come along![UK: kʌm ə.ˈlɒŋ] [US: ˈkəm ə.ˈlɔːŋ]

Hurry up![UK: ˈhʌ.ri ʌp] [US: ˈhɜː.ri ʌp]

look alive[UK: lʊk ə.ˈlaɪv] [US: ˈlʊk ə.ˈlaɪv]

Look sharp![UK: lʊk ʃɑːp] [US: ˈlʊk ˈʃɑːrp]

Look smart about it![UK: lʊk smɑːt ə.ˈbaʊt ɪt] [US: ˈlʊk ˈsmɑːrt ə.ˈbaʊt ˈɪt]

Look smart![UK: lʊk smɑːt] [US: ˈlʊk ˈsmɑːrt]

Look snappy![UK: lʊk ˈsnæ.pi] [US: ˈlʊk ˈsnæ.pi]

Make haste![UK: ˈmeɪk heɪst] [US: ˈmeɪk ˈheɪst]

Make it snappy![UK: ˈmeɪk ɪt ˈsnæ.pi] [US: ˈmeɪk ˈɪt ˈsnæ.pi]

Stir your stumps![UK: stɜː(r) jɔː(r) stʌmps] [US: ˈstɝː ˈjɔːr ˈstəmps]

Siessünk!

Quick![UK: kwɪk] [US: ˈkwɪk]

siesség főnév

heroism◼◼◼ noun
[UK: ˈhe.rəʊɪ.zəm] [US: ˈhero.ʊɪ.zəm]

siesség főnév
US

valor◼◼◻ noun
[UK: ˈvæ.lə(r)] [US: ˈvæ.lər]

siesség főnév
GB

valour◼◼◻ noun
[UK: ˈvæ.lə(r)] [US: ˈvæ.lər]

siesség főnév

gallantry [gallantries]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡæ.lən.tri] [US: ˈɡæ.lən.tri]

doughtiness noun
[UK: ˈdaʊ.tɪ.nɪs] [US: ˈdaʊ.tɪ.nɪs]

heroicalness noun
[UK: hɪrˈəʊɪkəlnəs] [US: hɪrˈoʊɪkəlnəs]

valiancy noun
[UK: ˈvæ.ljən.sɪ] [US: ˈvæ.ljʌn.siː]

Kérem, siessen!

Please hurry![UK: pliːz ˈhʌ.ri] [US: ˈpliːz ˈhɜː.ri]

ne siess el semmit sem

don't do anything in a hurry[UK: dəʊnt duː ˈe.ni.θɪŋ ɪn ə ˈhʌ.ri] [US: ˈdoʊnt ˈduː ˈe.ni.ˌθɪŋ ɪn ə ˈhɜː.ri]

Ne siess úgy!

Hold hard![UK: həʊld hɑːd] [US: hoʊld ˈhɑːrd]

Hold![UK: həʊld] [US: hoʊld]

Ne siess!

Take it easy![UK: teɪk ɪt ˈiː.zi] [US: ˈteɪk ˈɪt ˈiː.zi]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk