Ungarsk-engelsk ordbok » rakodó betyr engelsk

UngarskEngelsk
rakodó főnév

loader◼◼◼ noun
[UK: ˈləʊ.də(r)] [US: ˈloʊ.də(r)]

loading◼◼◻ noun
[UK: ˈləʊd.ɪŋ] [US: ˈloʊd.ɪŋ]

charging noun
[UK: ˈtʃɑːdʒ.ɪŋ] [US: ˈtʃɑːrdʒ.ɪŋ]

rakodó dereglye főnév

punt noun
[UK: pʌnt] [US: ˈpənt]

rakodó kikötőhely

loading berth[UK: ˈləʊd.ɪŋ bɜːθ] [US: ˈloʊd.ɪŋ ˈbɝːθ]

rakodó munkás

quayside worker[UK: ˈkiː.saɪd ˈwɜːk.ə(r)] [US: ˈkiː.saɪd ˈwɝː.kər]

roustabout noun
[UK: ˈraʊ.stə.baʊt] [US: ˈraʊ.stə.ˌbaʊt]

rakodóasztal főnév

loader noun
[UK: ˈləʊ.də(r)] [US: ˈloʊ.də(r)]

rakodóberendezés főnév

lifting-gear noun
[UK: ˈlɪft.ɪŋ ɡɪə(r)] [US: ˈlɪft.ɪŋ ˈɡɪr]

rakodóbárka főnév

gabbard noun
[UK: ɡə.ˈbɑːd] [US: ɡə.ˈbɑːrd]

rakodóbárka főnév
skót hajó

gabbart noun
[UK: ɡˈabɑːt] [US: ɡˈæbɑːrt]

rakodócsillés főnév

filler noun
[UK: ˈfɪ.lə(r)] [US: ˈfɪ.lər]

rakodócsúszda főnév

skid noun
[UK: skɪd] [US: ˈskɪd]

rakodódaru főnév

loading davit noun
[UK: ˈləʊd.ɪŋ ˈdæ.vɪt] [US: ˈloʊd.ɪŋ ˈdæ.vɪt]

rakodógép főnév

loader◼◼◼ noun
[UK: ˈləʊ.də(r)] [US: ˈloʊ.də(r)]

loading machine noun

putting-down machine noun
[UK: ˈpʊt.ɪŋ daʊn mə.ˈʃiːn] [US: ˈpʊt.ɪŋ ˈdaʊn mɪ.ˈʃiːn]

rakodóhajó főnév

lighter noun
[UK: ˈlaɪ.tə(r)] [US: ˈlaɪ.tər]

rakodóhely főnév

staple noun
[UK: ˈsteɪp.l̩] [US: ˈsteɪp.l̩]

station noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈsteɪʃ.n̩]

rakodóhíd főnév

bridging noun
[UK: ˈbrɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈbrɪdʒ.ɪŋ]

charge-bridge noun
[UK: tʃɑːdʒ brɪdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈbrɪdʒ]

loading platform noun
[UK: ˈləʊd.ɪŋ ˈplæt.fɔːm] [US: ˈloʊd.ɪŋ ˈplæt.ˌfɔːrm]

rakodójegy főnév

bill of lading noun
[UK: bɪl əv ˈleɪd.ɪŋ] [US: ˈbɪl əv ˈleɪd.ɪŋ]

rakodók

handlers[UK: ˈhænd.ləz] [US: ˈhænd.lərz]

rakodóképesség főnév

bearing capacity noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ kə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˈber.ɪŋ kə.ˈpæ.sə.ti]

rakodólap főnév

pallet◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lɪt] [US: ˈpæ.lət]

rakodómunkás főnév

stevedore◼◼◼ noun
[UK: ˈstiː.və.dɔː(r)] [US: ˈstiː.və.ˌdɔːr]

longshoreman◼◼◻ noun
[UK: ˈlɒŋ.ʃɔː.mən] [US: ˈlɔːŋ.ʃɔːr.mən]

docker noun
[UK: ˈdɒkə(r)] [US: ˈdɑːkər]

dockworker noun
[UK: ˈdɑː.ˌkwərkə(r)] [US: ˈdɑː.ˌkwərkər]

heaver noun
[UK: ˈhiː.və] [US: ˈhiː.vər]

loader noun
[UK: ˈləʊ.də(r)] [US: ˈloʊ.də(r)]

unloader noun
[UK: ʌnˈləʊdə ] [US: ənˈloʊdər ]

rakodónyílás főnév

cargo door noun
[UK: ˈkɑː.ɡəʊ dɔː(r)] [US: ˈkɑːrˌɡo.ʊ ˈdɔːr]

lading door noun
[UK: ˈleɪd.ɪŋ dɔː(r)] [US: ˈleɪd.ɪŋ ˈdɔːr]

scuttle noun
[UK: ˈskʌt.l̩] [US: ˈskʌt.l̩]

rakodónyílás (hajón) főnév
hajó

raft-port noun
[UK: rɑːft pɔːt] [US: ˈræft ˈpɔːrt]

rakodópart főnév

quay◼◼◼ noun
[UK: kiː] [US: ˈkiː]

landing-stage◼◼◻ noun
[UK: ˈlænd.ɪŋ steɪdʒ] [US: ˈlænd.ɪŋ ˈsteɪdʒ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies