Ungarsk-engelsk ordbok »

nyomor betyr engelsk

UngarskEngelsk
nyomor főnév

misery [miseries]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.zə.ri] [US: ˈmɪ.zə.ri]

poverty◼◼◼ noun
[UK: ˈpɒ.və.ti] [US: ˈpɑː.vər.ti]

want◼◼◻ noun
[UK: wɒnt] [US: ˈwɑːnt]

squalor◼◼◻ noun
[UK: ˈskwɒ.lə(r)] [US: ˈskwɑː.lər]

adversity [adversities]◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈvɜː.sə.ti] [US: æd.ˈvɝː.sə.ti]

penury◼◻◻ noun
[UK: ˈpe.njʊə.ri] [US: ˈpe.njə.ri]

distress◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

destitution◼◻◻ noun
[UK: ˌde.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩] [US: ˈde.stə.ˌtuːʃ.n̩]

privation [privations]◼◻◻ noun
[UK: praɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: praɪ.ˈveɪʃ.n̩]

necessity [necessities]◼◻◻ noun
[UK: nɪ.ˈse.sɪ.ti] [US: nə.ˈse.sə.ti]

extremity [extremities] noun
[UK: ɪk.ˈstre.mɪ.ti ɪk.ˈstre.mɪ.tɪz] [US: ɪk.ˈstre.mə.ti ɪk.ˈstre.mə.tiz]

pauperage noun
[UK: pˈɔːpərɪdʒ] [US: pˈɔːpɚrɪdʒ]

pauperdom noun
[UK: pˈɔːpədəm] [US: pˈɔːpɚdəm]

pinch of poverty noun
[UK: pɪntʃ əv ˈpɒ.və.ti] [US: ˈpɪntʃ əv ˈpɑː.vər.ti]

nyomor vasmarka

grip of poverty[UK: ɡrɪp əv ˈpɒ.və.ti] [US: ˈɡrɪp əv ˈpɑː.vər.ti]

nyomorba dönt

plunge into poverty[UK: plʌndʒ ˈɪn.tə ˈpɒ.və.ti] [US: ˈpləndʒ ˌɪn.ˈtuː ˈpɑː.vər.ti]

nyomorba jut

fall into poverty[UK: fɔːl ˈɪn.tə ˈpɒ.və.ti] [US: ˈfɑːl ˌɪn.ˈtuː ˈpɑː.vər.ti]

fall on evil days[UK: fɔːl ɒn ˈiːv.l̩ deɪz] [US: ˈfɑːl ɑːn ˈiːv.l̩ ˈdeɪz]

nyomorba juttat

distress[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

nyomorban született

born in the gutter[UK: bɔːn ɪn ðə ˈɡʌ.tə(r)] [US: ˈbɔːrn ɪn ðə ˈɡʌ.tər]

nyomorban van

be down at heels[UK: bi daʊn ət hiːlz] [US: bi ˈdaʊn ət ˈhiːlz]

be down on one's uppers[UK: bi daʊn ɒn wʌnz ˈʌ.pəz] [US: bi ˈdaʊn ɑːn wʌnz ˈʌ.pərz]

be on one's uppers[UK: bi ɒn wʌnz ˈʌ.pəz] [US: bi ɑːn wʌnz ˈʌ.pərz]

be on the rocks[UK: bi ɒn ðə rɒks] [US: bi ɑːn ðə ˈrɑːks]

nyomorból kiemel vkt

raise somebody from the gutter[UK: reɪz ˈsʌm.bə.di frəm ðə ˈɡʌ.tə(r)] [US: ˈreɪz ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ðə ˈɡʌ.tər]

nyomorék

cripple [cripples]◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɪp.l̩] [US: ˈkrɪp.l̩]

handicapped◼◼◻ noun
[UK: ˈhæn.dɪkæpt] [US: ˈhæn.diˌkæpt]

disabled◼◼◻ adjective
[UK: dɪs.ˈeɪb.l̩d] [US: ˌdɪ.ˈseɪb.l̩d]

lame◼◼◻ noun
[UK: leɪm] [US: ˈleɪm]

game [games]◼◻◻ noun
[UK: ɡeɪm] [US: ˈɡeɪm]

gammy noun
[UK: ˈɡæ.mi] [US: ˈɡæ.mi]

lamester noun
[UK: lˈeɪmstə] [US: lˈeɪmstɚ]

nyomorék (deformatus) melléknév

deformed◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈfɔːmd] [US: də.ˈfɔːrmd]

nyomorék (deformatus, invalidus) főnév melléknév

crippled◼◼◼ noun adjective
[UK: ˈkrɪp.l̩d] [US: ˈkrɪp.l̩d]

nyomorékká tesz

cripple[UK: ˈkrɪp.l̩] [US: ˈkrɪp.l̩]

lame[UK: leɪm] [US: ˈleɪm]

nyomorékság főnév

physical disability noun

nyomorenyhítés főnév

relief [reliefs] noun
[UK: rɪ.ˈliːf] [US: rə.ˈliːf]

nyomorenyhítő bizottság

distress committee[UK: dɪ.ˈstres kə.ˈmɪ.ti] [US: ˌdɪ.ˈstres kə.ˈmɪ.ti]

nyomorgás főnév

penury noun
[UK: ˈpe.njʊə.ri] [US: ˈpe.njə.ri]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk