Ungarsk-engelsk ordbok »

nekitámad betyr engelsk

UngarskEngelsk
nekitámad ige

mob [mobbed, mobbed, mobbing, mobs]◼◼◼ verb
[UK: mɒb] [US: ˈmɑːb]

close with verb
[UK: kləʊz wɪð] [US: kloʊz wɪθ]

fall on verb
[UK: fɔːl ɒn] [US: ˈfɑːl ɑːn]

fall upon verb
[UK: fɔːl ə.ˈpɒn] [US: ˈfɑːl ə.ˈpɑːn]

fly in the face of verb
[UK: flaɪ ɪn ðə feɪs əv] [US: ˈflaɪ ɪn ðə ˈfeɪs əv]

go for verb
[UK: ɡəʊ fɔː(r)] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr]

make for verb
[UK: ˈmeɪk fɔː(r)] [US: ˈmeɪk ˈfɔːr]

pitch into verb
[UK: pɪtʃ ˈɪn.tə] [US: ˈpɪtʃ ˌɪn.ˈtuː]

run at verb
[UK: rʌn ət] [US: ˈrən ət]

turn upon verb
[UK: tɜːn ə.ˈpɒn] [US: ˈtɝːn ə.ˈpɑːn]

nekitámad vknek

fall afoul of somebody[UK: fɔːl ə.ˈfaʊl əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɑːl ə.ˈfaʊl əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

let out at somebody[UK: let ˈaʊt ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlet ˈaʊt ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

run afoul of somebody[UK: rʌn ə.ˈfaʊl əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrən ə.ˈfaʊl əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

turn on somebody[UK: tɜːn ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtɝːn ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nekitámadás főnév

mobbing noun
[UK: ˈmɒb.ɪŋ] [US: ˈmɒb.ɪŋ]

dühösen nekitámad vknek

snap off somebody's head[UK: snæp ɒf ˈsəm.ˌbɑː.di hed] [US: ˈsnæp ˈɒf ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhed]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk