Ungarsk-engelsk ordbok » nagy mennyiség betyr engelsk

UngarskEngelsk
nagy mennyiség

vast amount◼◼◼[UK: vɑːst ə.ˈmaʊnt] [US: ˈvæst ə.ˈmaʊnt]

bulk[UK: bʌlk] [US: ˈbəlk]

deal[UK: diːl] [US: ˈdiːl]

lot[UK: lɒt] [US: ˈlɑːt]

many noun
[UK: ˈmen.i] [US: ˈmen.i]

muchness noun
[UK: ˈmʌtʃ.nəs] [US: ˈmʌtʃ.nəs]

multitude noun
[UK: ˈmʌlt.ɪ.tjuːd] [US: ˈmʌlt.ɪ.tuːd]

quantity noun
[UK: ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ˈkwɑːn.tə.ti]

sight[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

stack[UK: stæk] [US: ˈstæk]

ton noun
[UK: tʌn] [US: ˈtən]

volume noun
[UK: ˈvɒ.ljuːm] [US: ˈvɑː.ljuːm]

nagy mennyiségben

in large quantities◼◼◼[UK: ɪn lɑːdʒ ˈkwɒn.tɪ.tɪz] [US: ɪn ˈlɑːrdʒ ˈkwɑːn.tə.tiz]

in quantities[UK: ɪn ˈkwɒn.tɪ.tɪz] [US: ɪn ˈkwɑːn.tə.tiz]

nagy mennyiségű

large[UK: lɑːdʒ] [US: ˈlɑːrdʒ]

largest[UK: ˈlɑː.dʒɪst] [US: ˈlɑːr.dʒəst]

might[UK: maɪt] [US: ˈmaɪt]

no little[UK: nəʊ ˈlɪt.l̩] [US: ˈnoʊ ˈlɪt.l̩]

volumed adjective
[UK: ˈvɒljʊmd ] [US: ˈvɑljumd ]

nagy mennyiségű (vm) melléknév

vasty adjective
[UK: ˈvɑː.stɪ] [US: ˈvæ.stiː]

nagy mennyiségű (vmi)

large quantity of something[UK: lɑːdʒ ˈkwɒn.tɪ.ti əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlɑːrdʒ ˈkwɑːn.tə.ti əv ˈsʌm.θɪŋ]

quantity of something[UK: ˈkwɒn.tɪ.ti əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkwɑːn.tə.ti əv ˈsʌm.θɪŋ]

nagy mennyiségű pénz

pile[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

nagy mennyiségű áru

a great number of wares[UK: ə ˈɡreɪt ˈnʌm.bə(r) əv weəz] [US: ə ˈɡreɪt ˈnʌm.br̩ əv ˈwerz]

bombázás nagy mennyiségű bombával

mass bombing[UK: mæs ˈbɒm.ɪŋ] [US: ˈmæs ˈbɑːm.ɪŋ]

dömpingelt (piac nagy mennyiségű áruval telített) melléknév

dumped◼◼◼ adjective
[UK: dʌmpt] [US: ˈdəmpt]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies