Ungarsk-engelsk ordbok » növekszik betyr engelsk

UngarskEngelsk
növekszik ige

increase◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

rise (rose, risen)◼◼◻ verb
[UK: raɪz rəʊz ˈrɪz.n̩] [US: ˈraɪz roʊz ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

thrive◼◼◻ verb
[UK: θraɪv] [US: ˈθraɪv]

accrue verb
[UK: ə.ˈkruː] [US: ə.ˈkruː]

augment verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

escalate verb
[UK: ˈe.skə.leɪt] [US: ˈe.skə.ˌlet]

gather verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r)] [US: ˈɡæ.ðər]

gather head verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r) hed] [US: ˈɡæ.ðər ˈhed]

get large verb
[UK: ˈɡet lɑːdʒ] [US: ˈɡet ˈlɑːrdʒ]

get larger verb
[UK: ˈɡet ˈlɑː.dʒə(r)] [US: ˈɡet ˈlɑːr.dʒər]

greaten verb
[UK: ɡreɪ.tən] [US: ɡreɪ.tən]

grow big verb
[UK: ɡrəʊ bɪɡ] [US: ˈɡroʊ ˈbɪɡ]

grow bigger verb
[UK: ɡrəʊ ˈbɪ.ɡə(r)] [US: ˈɡroʊ ˈbɪ.ɡər]

grow large verb
[UK: ɡrəʊ lɑːdʒ] [US: ˈɡroʊ ˈlɑːrdʒ]

grow larger verb
[UK: ɡrəʊ ˈlɑː.dʒə(r)] [US: ˈɡroʊ ˈlɑːr.dʒər]

heighten verb
[UK: ˈhaɪt.n̩] [US: ˈhaɪt.n̩]

redouble verb
[UK: rɪ.ˈdʌb.l̩] [US: ri.ˈdʌb.l̩]

swell (swelled, swollen) verb
[UK: swel sweld ˈswəʊ.lən] [US: ˈswel ˈsweld ˈswoʊ.lən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

thrive (throve, thriven) verb
[UK: θraɪv ˈθrəʊv ˈθrɪ.vən] [US: ˈθraɪv ˈθroʊv ˈθrɪ.vən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

wax verb
[UK: wæks] [US: ˈwæks]

növekszik (növény) ige

grow (grew, grown (to appear, sprout))◼◼◼ verb
[UK: ɡrəʊ ɡruː ɡrəʊn] [US: ˈɡroʊ ˈɡruː ˈɡroʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

növekszik a súlya

gain weight[UK: ɡeɪn weɪt] [US: ˈɡeɪn ˈweɪt]

növekszik a tekintélye

gain in prestige[UK: ɡeɪn ɪn pre.ˈstiːʒ] [US: ˈɡeɪn ɪn pre.ˈstiːʒ]

lavinaszerűen növekszik

snowball[UK: ˈsnəʊ.bɑːl] [US: ˈsnoʊ.bɑːl]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk