Ungarsk-engelsk ordbok » mellék betyr engelsk

UngarskEngelsk
mellék főnév

extension◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈsten.ʃn̩] [US: ɪk.ˈsten.ʃn̩]

accessory noun
[UK: ək.ˈse.sə.ri] [US: æk.ˈse.sə.ri]

accidental noun
[UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩] [US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩]

ancillary noun
[UK: æn.ˈsɪ.lə.ri] [US: ˈæn.sə.ˌle.ri]

area noun
[UK: ˈeə.riə] [US: ˈe.riə]

extracurricular adjective
[UK: ˌek.strək.ə.ˈrɪ.kjʊ.lə(r)] [US: ˌek.strək.ə.ˈrɪ.kjə.lər]

region noun
[UK: ˈriː.dʒən] [US: ˈriː.dʒən]

mellék melléknév

by noun adjective
[UK: baɪ] [US: baɪ]

bye noun adjective
[UK: baɪ] [US: baɪ]

collateral noun adjective
[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl]

episodic adjective
[UK: ˌe.pɪ.ˈsɒ.dɪk] [US: ˌe.pə.ˈsɑː.dɪk]

extra noun adjective
[UK: ˈek.strə] [US: ˈek.strə]

lateral noun adjective
[UK: ˈlæ.tə.rəl] [US: ˈlæ.tə.rəl]

side noun adjective
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

supplementary adjective
[UK: ˌsʌ.plɪ.ˈmen.tri] [US: ˌsʌ.plə.ˈmen.tə.ri]

mellék… (állás) főnév melléknév

part-time … noun adjective
[UK: pɑːt ˈtaɪm] [US: ˈpɑːrt ˈtaɪm]

mellék bejárat

side entrance[UK: saɪd ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈsaɪd ˈen.trəns]

mellék klaviatúra főnév

keypad noun
[UK: ˈkiː.pæd] [US: ˈkiː.ˌpæd]

mellék- melléknév

by◼◼◼ adverb
[UK: baɪ] [US: baɪ]

accessory noun adjective
[UK: ək.ˈse.sə.ri] [US: æk.ˈse.sə.ri]

extra adverb
[UK: ˈek.strə] [US: ˈek.strə]

lateral adjective
[UK: ˈlæ.tə.rəl] [US: ˈlæ.tə.rəl]

mellék-kvantumszám főnév

angular quantum number noun
[UK: ˈæŋ.ɡjʊ.lə(r) ˈkwɒn.təm ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈæŋ.ɡjə.lər ˈkwɑːn.təm ˈnʌm.br̩]

azimuthal quantum number noun
[UK: ˌæ.zɪ.ˈmʌθ.l̩ ˈkwɒn.təm ˈnʌm.bə(r)] [US: ˌæ.zɪ.ˈmʌθ.l̩ ˈkwɑːn.təm ˈnʌm.br̩]

subordinate quantum number noun
[UK: sə.ˈbɔː.dɪ.neɪt ˈkwɒn.təm ˈnʌm.bə(r)] [US: sə.ˈbɔːr.də.ˌnet ˈkwɑːn.təm ˈnʌm.br̩]

mellék-ok főnév

concause noun
[UK: kənkˈɔːz] [US: kənkˈɔːz]

mellék-üzemág főnév

sideline noun
[UK: ˈsaɪd.laɪn] [US: ˈsaɪd.ˌlaɪn]

mellékajtó főnév

side-door◼◼◼ noun
[UK: saɪd dɔː(r)] [US: ˈsaɪd ˈdɔːr]

by-door noun
[UK: baɪ dɔː(r)] [US: baɪ ˈdɔːr]

side door noun
[UK: saɪd dɔː(r)] [US: ˈsaɪd ˈdɔːr]

mellékbolygó főnév

satellite◼◼◼ noun
[UK: ˈsæ.tə.laɪt] [US: ˈsæ.tə.ˌlaɪt]

mellékbonyodalom főnév

side-conflict noun
[UK: saɪd kən.ˈflɪkt] [US: ˈsaɪd ˈkɑːn.flɪkt]

mellékcsatorna főnév
mélyép

branch-pipe noun
[UK: brɑːntʃ paɪp] [US: ˈbræntʃ ˈpaɪp]

mellékcselekmény főnév

byplot noun
[UK: ˈbaɪplɒt] [US: ˈbaɪplɒt]

side-show noun
[UK: saɪd ʃəʊ] [US: ˈsaɪd ˈʃoʊ]

sideshow noun
[UK: ˈsaɪd.ʃəʊ] [US: ˈsaɪdˌʃo.ʊ]

subplot noun
[UK: ˈsʌb.plɒt] [US: ˈsʌbplat]

underplot noun
[UK: ˈʌn.də.plɒt] [US: ʌn.dər.ˈpraɪs]

mellékcselekmény főnév
szính

underaction noun
[UK: ˈʌnd.ə.ˈræk.ʃən] [US: ˈʌnd.r̩.ˈækʃ.ən]

underpart noun
[UK: ˌʌndəpˈɑːt] [US: ˌʌndɚpˈɑːrt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies