Ungarsk-engelsk ordbok » megszámlálhatatlan betyr engelsk

UngarskEngelsk
megszámlálhatatlan melléknév

incomputable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpjuː.təbl] [US: ɪnk.əm.ˈpjuː.tə.bəl]

numberless◼◼◼ adjective
[UK: ˈnʌm.bə.ləs] [US: ˈnʌm.br̩.ləs]

uncountable◼◼◼ adjective
[UK: ʌnˈk.aʊn.təb.l̩] [US: ʌnˈk.aʊn.təb.l̩]

uncounted◼◻◻ adjective
[UK: ʌnk.aʊn.tɪd] [US: ˌənˈk.aʊn.təd]

innumerous adjective
[UK: ɪnjˈuːmərəs] [US: ɪnˈuːmɚrəs]

no end of adjective
[UK: nəʊ end əv] [US: ˈnoʊ ˈend əv]

over-many adjective
[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈmen.i] [US: ˈoʊv.r̩ ˈmen.i]

without number adjective
[UK: wɪð.ˈaʊt ˈnʌm.bə(r)] [US: wɪð.ˈaʊt ˈnʌm.br̩]

megszámlálhatatlan főnév

mass noun

megszámlálhatatlanul sok

incomputable adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpjuː.təbl] [US: ɪnk.əm.ˈpjuː.tə.bəl]

umpteen (umteen)[UK: ˈʌmp.tiːn] [US: ˈʌmp.ˈtiːn]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies