Ungarsk-engelsk ordbok » megfordítás betyr engelsk

UngarskEngelsk
megfordítás főnév

inversion◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈvɜːʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈvɝː.ʒən]

reversal◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvɜːs.l̩] [US: rɪ.ˈvɝː.sl̩]

turn◼◼◻ noun
[UK: tɜːn] [US: ˈtɝːn]

swinging round noun

tumbling noun
[UK: ˈtʌm.bl̩ɪŋ] [US: ˈtʌm.bl̩ɪŋ]

turning noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ] [US: ˈtɝːn.ɪŋ]

turning back noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ ˈbæk] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈbæk]

löveg megfordítása főnév

training noun
[UK: ˈtreɪn.ɪŋ] [US: ˈtreɪn.ɪŋ]

változás megfordítása ige

change by reversal verb
[UK: tʃeɪndʒ baɪ rɪ.ˈvɜːs.l̩] [US: ˈtʃeɪndʒ baɪ rɪ.ˈvɝː.sl̩]

ítélet megfordítása

conversion of a proposition[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ əv ə ˌprɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: kən.ˈvɝː.ʒən əv ə ˌprɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies