Ungarsk-engelsk ordbok »

megbízhatóság betyr engelsk

UngarskEngelsk
megbízhatóság főnév

reliability [reliabilities]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˌlaɪə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ri.ˌlaɪə.ˈbɪ.lə.ti]

trustworthiness◼◼◻ noun
[UK: ˈtrʌs.twɜː.ðɪ.nəs] [US: ˈtrʌˌs.twər.ði.nəs]

dependability◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈpen.dəb.l̩] [US: də.ˌpen.də.ˈbɪ.lə.ti]

soundness◼◼◻ noun
[UK: ˈsaʊnd.nəs] [US: ˈsaʊnd.nəs]

trueness◼◻◻ noun
[UK: ˈtruːnəs ] [US: ˈtrunəs ]

trustiness◼◻◻ noun
[UK: ˈtrʌ.stɪ.nɪs] [US: ˈtrʌ.stɪ.nɪs]

trustfulness noun
[UK: ˈtrʌstfʊlnəs ] [US: ˈtrʌstf(ə)lnəs ]

reliableness noun
[UK: rɪˈlaɪəblnəs ] [US: rɪˈlaɪəbəlnəs ]

sureness noun
[UK: ˈʃʊə.nəs] [US: ˈʃʊə.nəs]

plain dealing noun
[UK: pleɪn ˈdiːl.ɪŋ] [US: ˈpleɪn ˈdiːl.ɪŋ]

staunchness noun
[UK: ˈstɔːnt.ʃnəs] [US: ˈstɔːnt.ʃnəs]

sure-footedness noun
[UK: ʃʊə(r)] [US: ˈʃʊr]

solidity [solidities]◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈlɪ.dɪ.ti] [US: sə.ˈlɪ.də.ti]

positivity [positivities] noun
[UK: pˌɒzɪtˈɪvɪti] [US: pˌɑːzɪtˈɪvɪɾi]

megbízhatóság gazd főnév

good repute noun

megbízhatóság, használhatóság, javíthatóság főnév

ras noun

megbízhatóság (emlékezeté) főnév

tenacity◼◼◼ noun
[UK: tɪ.ˈnæ.sɪ.ti] [US: tə.ˈnæ.sə.ti]

megbízhatósági besorolás főnév

security clearance noun

megbízhatósági intervallum főnév

confidence interval [confidence intervals]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns ˈɪn.təv.l̩] [US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈɪn.tər.vl̩]

megbízhatósági verseny

endurance test[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns ˈtest] [US: ˈen.də.rəns ˈtest]

maga a megbízhatóság

honest up to the hub[UK: ˈɒ.nɪst ʌp tuː ðə hʌb] [US: ˈɑː.nəst ʌp ˈtuː ðə ˈhəb]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk