Ungarsk-engelsk ordbok » lelkesedés betyr engelsk

UngarskEngelsk
lelkesedés főnév

enthusiasm◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈθjuː.zɪæ.zəm] [US: en.ˈθuː.zi.ˌæ.zəm]

zeal◼◼◻ noun
[UK: ziːl] [US: ˈziːl]

zest◼◻◻ noun
[UK: zest] [US: ˈzest]

eagerness◼◻◻ noun
[UK: ˈiː.ɡə.nəs] [US: ˈiː.ɡər.nəs]

ardor◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.də(r)] [US: ˈɑːr.dər]

glow◼◻◻ noun
[UK: ɡləʊ] [US: ˈɡloʊ]

rave◼◻◻ noun
[UK: reɪv] [US: ˈreɪv]

verve (vitality)◼◻◻ noun
[UK: vɜːv] [US: ˈvɝːv]

warmth◼◻◻ noun
[UK: wɔːmθ] [US: ˈwɔːrmθ]

infatuation◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˌfæ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌfæ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

mettle◼◻◻ noun
[UK: ˈmet.l̩] [US: ˈmet.l̩]

exaltation noun
[UK: ˌeɡ.zɔːl.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌeɡ.zɔːl.ˈteɪʃ.n̩]

lelkesedés főnév
GB

ardour noun
[UK: ˈɑː.də(r)] [US: ˈɑːr.dər]

lelkesedés főnév

ambuscade noun
[UK: ˌæm.bə.ˈskeɪd] [US: ˌæm.bə.ˈskeɪd]

ambush noun
[UK: ˈæm.bʊʃ] [US: ˈæm.ˌbʊʃ]

youthfullness noun
[UK: jˈuːθfʊlnəs] [US: jˈuːθfʊlnəs]

lelkesedés nélkül határozószó

half-heartedly adverb
[UK: hɑːf ˈhɑː.təd.li] [US: ˈhæf ˈhɑːr.təd.li]

lelkesedés nélküli melléknév

unenthusiastic adjective
[UK: ˌʌ.nɪn.ˌθjuː.zɪ.ˈæ.stɪk] [US: ə.nən.θuː.zi.ˈæ.stɪk]

lelkesedés nélüli határozószó

unenthusiastically adverb
[UK: ˌʌ.nɪn.ˌθjuː.zɪ.ˈæ.stɪk.l̩i] [US: ˌʌ.nɪn.ˌθjuː.zɪ.ˈæ.stɪk.l̩i]

lelkesedéssel

enthusiastically◼◼◼[UK: ɪn.ˌθjuː.zɪ.ˈæ.stɪk.l̩i] [US: en.ˌθuː.zi.ˈæ.stɪk.l̩i]

lelkesedéssel csinál (vmit) ige

be zealous in doing something verb
[UK: bi ˈze.ləs ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈze.ləs ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

lelkesedéssel tele

full of mettle[UK: fʊl əv ˈmet.l̩] [US: ˈfʊl əv ˈmet.l̩]

az ifjúkor lelkesedése főnév

youthfullness noun
[UK: jˈuːθfʊlnəs] [US: jˈuːθfʊlnəs]

fellelkesedés főnév

elation◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ə.ˈleɪʃ.n̩]

fiatalos lelkesedés

youthful enthusiasm◼◼◼[UK: ˈjuːθ.fəl ɪn.ˈθjuː.zɪæ.zəm] [US: ˈjuːθ.fəl en.ˈθuː.zi.ˌæ.zəm]

lehűti a lelkesedést

debunk verb
[UK: diː.ˈbʌŋk] [US: də.ˈbəŋk]

pour cold water on something[UK: pɔː(r) kəʊld ˈwɔː.tə(r) ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɔːr koʊld ˈwɒ.tər ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

throw cold water on something[UK: ˈθrəʊ kəʊld ˈwɔː.tə(r) ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈθroʊ koʊld ˈwɒ.tər ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

lehűti a lelkesedését

pour cold water on[UK: pɔː(r) kəʊld ˈwɔː.tə(r) ɒn] [US: ˈpɔːr koʊld ˈwɒ.tər ɑːn]

throw cold water on[UK: ˈθrəʊ kəʊld ˈwɔː.tə(r) ɒn] [US: ˈθroʊ koʊld ˈwɒ.tər ɑːn]

lehűti vk lelkesedését

pour cold water on somebody's enthusiasm[UK: pɔː(r) kəʊld ˈwɔː.tə(r) ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ɪn.ˈθjuː.zɪæ.zəm] [US: ˈpɔːr koʊld ˈwɒ.tər ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di en.ˈθuː.zi.ˌæ.zəm]

throw cold water on somebody's enthusiasm[UK: ˈθrəʊ kəʊld ˈwɔː.tə(r) ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ɪn.ˈθjuː.zɪæ.zəm] [US: ˈθroʊ koʊld ˈwɒ.tər ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di en.ˈθuː.zi.ˌæ.zəm]

lelohasztja lelkesedését vknek ige

disanimate verb
[UK: dˌɪsˈanɪmˌeɪt] [US: dˌɪsˈænɪmˌeɪt]

lelohasztja vk lelkesedését

pour cold water on somebody's enthusiasm[UK: pɔː(r) kəʊld ˈwɔː.tə(r) ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ɪn.ˈθjuː.zɪæ.zəm] [US: ˈpɔːr koʊld ˈwɒ.tər ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di en.ˈθuː.zi.ˌæ.zəm]

túlzott lelkesedés

furor noun
[UK: ˈfjʊ.rɒr] [US: ˈfjʊ.rɒr]

furore noun
[UK: fjʊ.ˈrɔː.ri] [US: fjʊ.ˈrɔː.ri]

over-enthusiasm[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪn.ˈθjuː.zɪæ.zəm] [US: ˈoʊv.r̩ en.ˈθuː.zi.ˌæ.zəm]

új lelkesedést önt ige

rekindle verb
[UK: ˌriːˈk.ɪn.dl̩] [US: riˈk.ɪn.dl̩]

őszinte lelkesedés

wholehearted enthusiasm[UK: ˌhəʊl.ˈhɑː.tɪd ɪn.ˈθjuː.zɪæ.zəm] [US: ˌhoʊl.ˈhɑː.tɪd en.ˈθuː.zi.ˌæ.zəm]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk