Ungarsk-engelsk ordbok »

kisegítő betyr engelsk

UngarskEngelsk
kisegítő

auxiliary (helping, giving assistance or support)◼◼◼ noun
[UK: ɔːɡ.ˈzɪ.liə.ri] [US: agˈzɪ.ljə.ri]

assistant [assistants]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsɪ.stənt] [US: ə.ˈsɪ.stənt]

hand◼◼◻ noun
[UK: hænd] [US: ˈhænd]

associated◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈsəʊ.ʃieɪ.tɪd] [US: əˈso.ʊ.ʃieɪ.tɪd]

ancillary◼◻◻ adjective
[UK: æn.ˈsɪ.lə.ri] [US: ˈæn.sə.ˌle.ri]

makeshift◼◻◻ adjective
[UK: ˈmeɪk.ʃɪft] [US: ˈmeɪk.ʃɪft]

standby [standbys]◼◻◻ noun
[UK: ˈstæn.baɪ] [US: ˈstænd.ˈbaɪ]

subsidiary◼◻◻ noun
[UK: səb.ˈsɪ.dɪə.ri] [US: səb.ˈsɪ.di.ˌe.ri]

aider noun
[UK: eɪ.də(r)] [US: eɪ.dər]

mate noun
[UK: meɪt] [US: ˈmeɪt]

sub-post-office noun
[UK: sʌb pəʊst ˈɒf.ɪs] [US: ˈsəb poʊst ˈɑːf.əs]

temporary help adjective
[UK: ˈtem.prə.ri help] [US: ˈtem.pə.ˌre.ri ˈhelp]

kisegítő benzinmotor

put-put[UK: ˈpʊt ˈpʊt] [US: ˈpʊt ˈpʊt]

putt-putt[UK: pʌt pʌt] [US: ˈpət ˈpət]

kisegítő célpont

auxiliary target[UK: ɔːɡ.ˈzɪ.liə.ri ˈtɑː.ɡɪt] [US: agˈzɪ.ljə.ri ˈtɑːr.ɡət]

kisegítő eszköz

expedient[UK: ɪk.ˈspiː.dɪənt] [US: ɪk.ˈspiː.diənt]

resource noun
[UK: rɪ.ˈzɔːs] [US: ˈriː.sɔːrs]

shift[UK: ʃɪft] [US: ˈʃɪft]

kisegítő gépkezelő

donkey-boy[UK: ˈdɒŋk.i ˌbɔɪ] [US: ˈdɑːŋk.i ˌbɔɪ]

donkey-man[UK: ˈdɒŋk.i mæn] [US: ˈdɑːŋk.i ˈmæn]

kisegítő hadosztályok

satellite divisions[UK: ˈsæ.tə.laɪt dɪ.ˈvɪʒ.n̩z] [US: ˈsæ.tə.ˌlaɪt dɪ.ˈvɪʒ.n̩z]

kisegítő kazán

cylindrical boiler[UK: sɪ.ˈlɪn.drɪk.l̩ ˈbɔɪ.lə(r)] [US: sə.ˈlɪn.drɪk.l̩ ˌbɔɪ.lər]

donkey boiler[UK: ˈdɒŋk.i ˈbɔɪ.lə(r)] [US: ˈdɑːŋk.i ˌbɔɪ.lər]

kisegítő

chain-horse[UK: tʃeɪn hɔːs] [US: ˈtʃeɪn ˈhɔːrs]

side-horse[UK: saɪd hɔːs] [US: ˈsaɪd ˈhɔːrs]

kisegítő megoldás főnév

recourse [recourses]◼◼◼ noun
[UK: rɪˈk.ɔːs] [US: ˈriːkɔːrs]

kisegítő mozdony

relief engine[UK: rɪ.ˈliːf ˈen.dʒɪn] [US: rə.ˈliːf ˈen.dʒən]

kisegítő munkások

emergency hands[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si hændz] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si ˈhændz]

kisegítő mód

resource noun
[UK: rɪ.ˈzɔːs] [US: ˈriː.sɔːrs]

shift[UK: ʃɪft] [US: ˈʃɪft]

kisegítő peron

bay[UK: beɪ] [US: ˈbeɪ]

kisegítő pincérfiú

bus-boy[UK: bʌs ˌbɔɪ] [US: ˈbəs ˌbɔɪ]

kisegítő repülőgép

utility aircraft[UK: juː.ˈtɪ.lɪ.ti ˈeə.krɑːft] [US: juː.ˈtɪ.lə.ti ˈer.ˌkræft]

kisegítő repülőtér

auxiliary field[UK: ɔːɡ.ˈzɪ.liə.ri fiːld] [US: agˈzɪ.ljə.ri ˈfiːld]

kisegítő szerelvény

relief train[UK: rɪ.ˈliːf treɪn] [US: rə.ˈliːf ˈtreɪn]

kisegítő szolgálat

non-combatant service[UK: nɒn ˈkɒm.bə.tənt ˈsɜː.vɪs] [US: ˈnɑːn kəm.ˈbæ.tənt ˈsɝː.vəs]

kisegítő támaszpont főnév

sub-base [sub-bases] noun
[UK: sʌb beɪs] [US: ˈsəb ˈbeɪs]

kisegítő világítás

booster light[UK: ˈbuː.stə(r) laɪt] [US: ˈbuː.stər ˈlaɪt]

kisegítő vonat

relief train[UK: rɪ.ˈliːf treɪn] [US: rə.ˈliːf ˈtreɪn]

kisegítő végrehajtó

emergency man[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si mæn] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si ˈmæn]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk