Ungarsk-engelsk ordbok » kifejezést ad (vmnek) (átv) betyr engelsk

UngarskEngelsk
kifejezést ad (vmnek) (átv)

give utterance to something[UK: ɡɪv ˈʌ.tə.rəns tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈʌ.tə.rəns ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

give voice to something[UK: ɡɪv vɔɪs tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˌvɔɪs ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk