Ungarsk-engelsk ordbok » kiegyenlít betyr engelsk

UngarskEngelsk
kiegyenlít ige

accommodate verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

acquit verb
[UK: ə.ˈkwɪt] [US: ə.ˈkwɪt]

adjust verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

adjustment noun
[UK: ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ə.ˈdʒəst.mənt]

arrange verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

balance verb
[UK: ˈbæ.ləns] [US: ˈbæ.ləns]

cash in verb
[UK: kæʃ ɪn] [US: ˈkæʃ ɪn]

cash up verb

clear verb
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

compensate verb
[UK: ˈkɒm.pən.seɪt] [US: ˈkɑːm.pən.ˌset]

concile verb
[UK: kənsˈaɪl] [US: kənsˈaɪl]

countervail verb
[UK: ˈkaʊn.tə.veɪl] [US: ˈkaʊn.tə.veɪl]

discharge verb
[UK: ˈdɪs.tʃɑːdʒ] [US: ˈdɪs.tʃɑːrdʒ]

equalise (GB) verb
[UK: ˈiːkwəlˌaɪz] [US: ˈiːkwəlˌaɪz]

equalize verb
[UK: ˈiː.kwə.laɪz] [US: ˈiː.kwə.ˌlaɪz]

equate verb
[UK: ɪ.ˈkweɪt] [US: ɪ.ˈkweɪt]

equilibrate verb
[UK: ˌiː.kwɪ.ˈlaɪ.breɪt] [US: ɪ.ˈkwɪ.lə.ˌbreɪt]

even verb
[UK: ˈiːv.n̩] [US: ˈiːv.n̩]

harmonize verb
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz]

iron out verb
[UK: ˈaɪən ˈaʊt] [US: ˈaɪərn ˈaʊt]

level verb
[UK: ˈlev.l̩] [US: ˈlev.l̩]

level off verb
[UK: ˈlev.l̩ ɒf] [US: ˈlev.l̩ ˈɒf]

level out verb
[UK: ˈlev.l̩ ˈaʊt] [US: ˈlev.l̩ ˈaʊt]

make good verb
[UK: ˈmeɪk ɡʊd] [US: ˈmeɪk ˈɡʊd]

make square verb
[UK: ˈmeɪk skweə(r)] [US: ˈmeɪk ˈskwer]

make up verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

offset verb
[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

pay (paid, paid) verb
[UK: peɪ peɪd peɪd] [US: ˈpeɪ ˈpeɪd ˈpeɪd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

pay for verb
[UK: peɪ fɔː(r)] [US: ˈpeɪ ˈfɔːr]

pay off verb
[UK: peɪ ɒf] [US: ˈpeɪ ˈɒf]

quit (quit, quit) verb
[UK: kwɪt kwɪt kwɪt] [US: ˈkwɪt ˈkwɪt ˈkwɪt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

reconcile verb
[UK: ˈrek.ən.saɪl] [US: ˈrek.ən.ˌsaɪl]

repay verb
[UK: rɪ.ˈpeɪ] [US: ri.ˈpeɪ]

satisfice verb
[UK: sˈatɪsfˌɪs] [US: sˈæɾɪsfˌɪs]

settle verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

settle up verb
[UK: ˈset.l̩ ʌp] [US: ˈset.l̩ ʌp]

square verb
[UK: skweə(r)] [US: ˈskwer]

straighten verb
[UK: ˈstreɪt.n̩] [US: ˈstreɪt.n̩]

take up verb
[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

wipe out verb
[UK: waɪp ˈaʊt] [US: ˈwaɪp ˈaʊt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies