Ungarsk-engelsk ordbok »

kap betyr engelsk

UngarskEngelsk
kap ige

get [got, gotten, getting, gets]◼◼◼ irregular verb
[UK: ˈɡet ˈɡɒt ˈɡɒt ˈɡɒt.n̩] [US: ˈɡet ˈɡɑːt ˈɡɑːt ˈɡɑːt.n̩]

to get◼◼◼ verb

take [took, taken, taking, takes]◼◼◻ irregular verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]

receive [received, received, receiving, receives]◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈsiːv] [US: rə.ˈsiːv]

get to◼◼◻ verb
[UK: ˈɡet tuː] [US: ˈɡet ˈtuː]

to take◼◼◻ verb

be given◼◼◻ verb
[UK: bi ɡɪv.n̩] [US: bi ˈɡɪv.n̩]

receives◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈsiːvz] [US: rə.ˈsiːvz]

snatch [snatched, snatched, snatching, snatches]◼◻◻ verb
[UK: snætʃ] [US: ˈsnætʃ]

obtain [obtained, obtained, obtaining, obtains]◼◻◻ verb
[UK: əb.ˈteɪn] [US: əb.ˈteɪn]

take to◼◻◻ verb
[UK: teɪk tuː] [US: ˈteɪk ˈtuː]

take for◼◻◻ verb
[UK: teɪk fɔː(r)] [US: ˈteɪk ˈfɔːr]

procure [procured, procured, procuring, procures]◼◻◻ verb
[UK: prə.ˈkjʊə(r)] [US: proˈkjʊr]

kap (betegséget) ige

catch [caught, caught, catching, catches]◼◼◼ irregular verb
[UK: kætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt] [US: ˈkætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt]

kap (betegséget) (átv) ige

contract [contracted, contracted, contracting, contracts]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

develop [developed, developed, developing, develops]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈve.ləp] [US: dɪ.ˈve.ləp]

kap (szavazatot) ige

poll [polled, polled, polling, polls]◼◼◼ verb
[UK: pəʊl] [US: poʊl]

kap (vm) után ige

bite at something verb
[UK: baɪt ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbaɪt ət ˈsʌm.θɪŋ]

snatch at something verb
[UK: snætʃ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsnætʃ ət ˈsʌm.θɪŋ]

kap (vmit) a pénzéért ige

have a run for one's money verb
[UK: həv ə rʌn fɔː(r) wʌnz ˈmʌ.ni] [US: həv ə ˈrən ˈfɔːr wʌnz ˈmʌ.ni]

kap (vmt) ige

have [had, had, having, has]◼◼◼ irregular verb
[UK: həv həd həd] [US: həv həd həd]

kap a fejére (átv)

get it in the neck[UK: ˈɡet ɪt ɪn ðə nek] [US: ˈɡet ˈɪt ɪn ðə ˈnek]

kap a nyaka közé (átv)

get it in the neck[UK: ˈɡet ɪt ɪn ðə nek] [US: ˈɡet ˈɪt ɪn ðə ˈnek]

kap a pofájára

cop it[UK: kɒp ɪt] [US: ˈkɑːp ˈɪt]

kap a pofájára (átv)

get it in the neck[UK: ˈɡet ɪt ɪn ðə nek] [US: ˈɡet ˈɪt ɪn ðə ˈnek]

kap egy könyvet

be given a book[UK: bi ɡɪv.n̩ ə bʊk] [US: bi ˈɡɪv.n̩ ə ˈbʊk]

kapa főnév

hoe [hoes]◼◼◼ noun
[UK: həʊ] [US: ˈhoʊ]

hack [hacks] noun
[UK: hæk] [US: ˈhæk]

kápa főnév

nuts noun
[UK: nʌts] [US: ˈnəts]

toe-clip noun
[UK: təʊ klɪp] [US: ˈtoʊ ˈklɪp]

kapacitás főnév

capacity [capacities]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: kə.ˈpæ.sə.ti]

power [powers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

range [ranges]◼◻◻ noun
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

capacitance [capacitances]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈpæ.sɪ.təns] [US: kə.ˈpæ.sə.təns]

capacitor [capacitors]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈpæ.sɪ.tə(r)] [US: kə.ˈpæ.sə.tər]

dead-weight noun
[UK: ded weɪt] [US: ˈded ˈweɪt]

kapacitás hiánya főnév

inefficacy noun
[UK: ɪnˈefɪkəsi] [US: ɪnˈefɪkəsi]

kapacitásbővítés főnév

capacity increase◼◼◼ noun

capacity extension◼◼◼ noun

kapacitásfelesleg gazd főnév

excess capacity◼◼◼ noun

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk