Ungarsk-engelsk ordbok » közismert betyr engelsk

UngarskEngelsk
közismert melléknév

known◼◼◼ adjective
[UK: nəʊn] [US: ˈnoʊn]

well known◼◼◻ adjective
[UK: wel nəʊn] [US: ˈwel ˈnoʊn]

well-known◼◼◻ adjective
[UK: wel nəʊn] [US: ˈwel ˈnoʊn]

common (well-known)◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

generally known◼◻◻ adjective

notorious◼◻◻ adjective
[UK: nəʊ.ˈtɔː.rɪəs] [US: noʊ.ˈtɔː.rɪəs]

admitted adjective
[UK: əd.ˈmɪ.tɪd] [US: əd.ˈmɪ.təd]

avowed adjective
[UK: ə.ˈvaʊd] [US: ə.ˈvaʊd]

be well known adjective
[UK: bi wel nəʊn] [US: bi ˈwel ˈnoʊn]

proverbial adjective
[UK: prə.ˈvɜː.bɪəl] [US: prə.ˈvɝː.biəl]

közismert dolog

understood thing[UK: ˌʌn.də.ˈstʊd ˈθɪŋ] [US: ˌʌn.dər.ˈstʊd ˈθɪŋ]

közismert dolog, hogy …

it is an understood thing that[UK: ɪt ɪz ən ˌʌn.də.ˈstʊd ˈθɪŋ ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ˈæn ˌʌn.dər.ˈstʊd ˈθɪŋ ˈðæt]

közismert ember főnév

notoriety noun
[UK: ˌnəʊ.tə.ˈraɪə.ti] [US: ˌnoʊ.tə.ˈraɪə.ti]

közismert személy főnév

notoriety noun
[UK: ˌnəʊ.tə.ˈraɪə.ti] [US: ˌnoʊ.tə.ˈraɪə.ti]

közismert szédelgő

swindler of the first water[UK: ˈswɪnd.lə(r) əv ðə ˈfɜːst ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈswɪn.də.lər əv ðə ˈfɝːst ˈwɒ.tər]

közismerten határozószó

notoriously◼◼◼ adverb
[UK: nəʊ.ˈtɔː.rɪə.sli] [US: noʊ.ˈtɔː.rɪə.sli]

közismertté válik

become known[UK: bɪˈkʌm nəʊn] [US: bɪˈkʌm ˈnoʊn]

get around[UK: ˈɡet ə.ˈraʊnd] [US: ˈɡet ə.ˈraʊnd]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies