Ungarsk-engelsk ordbok » kétségtelen betyr engelsk

UngarskEngelsk
kétségtelen

doubtless◼◼◼ adjective
[UK: ˈdaʊt.lɪs] [US: ˈdaʊt.ləs]

evident◼◼◻ adjective
[UK: ˈe.vɪ.dənt] [US: ˈe.və.dənt]

no doubt◼◼◻ adjective adverb
[UK: nəʊ daʊt] [US: ˈnoʊ ˈdaʊt]

sure◼◼◻ adjective
[UK: ʃʊə(r)] [US: ˈʃʊr]

undoubted◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈdaʊ.tɪd] [US: ʌn.ˈdaʊ.təd]

apparent◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈpæ.rənt] [US: ə.ˈpe.rənt]

indisputable◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈspjuː.təb.l̩] [US: ˌɪn.də.ˈspjuː.təb.l̩]

indubitable◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdjuː.bɪ.təb.l̩] [US: ɪn.ˈdjuː.bɪ.təb.l̩]

positive◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒ.zə.tɪv] [US: ˈpɑː.zə.tɪv]

uncontested◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈte.stɪd] [US: ˌʌnk.ən.ˈte.stəd]

undeniable◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈnaɪəb.l̩] [US: ˌʌn.də.ˈnaɪəb.l̩]

unequivocal◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.nɪ.ˈkwɪ.vək.l̩] [US: ˌʌ.nɪ.ˈkwɪ.vək.l̩]

unquestionable◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈkwes.tʃə.nəb.l̩] [US: ʌn.ˈkwes.tʃə.nəb.l̩]

without any doubt◼◻◻ adjective
[UK: wɪð.ˈaʊt ˈe.ni daʊt] [US: wɪð.ˈaʊt ˈe.ni ˈdaʊt]

downright adjective
[UK: ˈdaʊn.raɪt] [US: ˈdaʊn.ˌraɪt]

for sure adjective
[UK: fɔː(r) ʃʊə(r)] [US: ˈfɔːr ˈʃʊr]

no room for doubt adjective
[UK: nəʊ ruːm fɔː(r) daʊt] [US: ˈnoʊ ˈruːm ˈfɔːr ˈdaʊt]

patent adjective
[UK: ˈpeɪtnt] [US: ˈpæ.tənt]

questionless adjective
[UK: ˈkwes.tʃən.lɪs] [US: ˈkwes.tʃən.lɪs]

undoubtable adjective

undoubtful adjective
[UK: ˌʌnˈdaʊtfʊl ] [US: ʌnˈdaʊtfəl ]

without a doubt adjective
[UK: wɪð.ˈaʊt ə daʊt] [US: wɪð.ˈaʊt ə ˈdaʊt]

kétségtelen csalás

fair swindle[UK: feə(r) ˈswɪn.dl̩] [US: ˈfer ˈswɪn.dl̩]

undoubted fraud[UK: ʌn.ˈdaʊ.tɪd frɔːd] [US: ʌn.ˈdaʊ.təd ˈfrɒd]

kétségtelen tény

it is a positive fact[UK: ɪt ɪz ə ˈpɒ.zə.tɪv fækt] [US: ˈɪt ˈɪz ə ˈpɑː.zə.tɪv ˈfækt]

kétségtelen volta (vmnek) főnév

apparentness noun
[UK: ə.ˈpæ.rənt.nəs] [US: ə.ˈpæ.rənt.nəs]

kétségtelenség főnév

indisputability noun
[UK: ˈɪn.dɪ.spjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: ˈɪn.dɪ.spjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

kétségtelenül határozószó

doubtless◼◼◼ adverb
[UK: ˈdaʊt.lɪs] [US: ˈdaʊt.ləs]

undoubtedly◼◼◼ adverb
[UK: ʌn.ˈdaʊ.tɪd.li] [US: ʌn.ˈdaʊ.təd.li]

unquestionably◼◼◻ adverb
[UK: ʌn.ˈkwes.tʃə.nə.bli] [US: ʌn.ˈkwes.tʃə.nə.bli]

apparently◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈpæ.rənt.li] [US: ə.ˈpe.rənt.li]

arguably◼◻◻ adverb
[UK: ˈɑː.ɡjuə.bli] [US: ˈɑːr.ɡjuːə.bli]

indubitably◼◻◻ adverb
[UK: ɪn.ˈdjuː.bɪ.tə.bli] [US: ɪn.ˈdjuː.bɪ.tə.bli]

no doubt◼◻◻ adverb
[UK: nəʊ daʊt] [US: ˈnoʊ ˈdaʊt]

undeniably◼◻◻ adverb
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈnaɪə.bli] [US: ˌʌn.də.ˈnaɪə.bli]

and no mistake adverb
[UK: ənd nəʊ mɪ.ˈsteɪk] [US: ænd ˈnoʊ ˌmɪ.ˈsteɪk]

assuredly adverb
[UK: ə.ˈʃɔːd.li] [US: ə.ˈʃʊ.rəd.li]

be sure adverb
[UK: bi ʃʊə(r)] [US: bi ˈʃʊr]

beyond a peradventure adverb
[UK: bɪ.ˈjɒnd ə ˌpɜː.rəd.ˈven.tʃə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd ə ˌpɝː.rəd.ˈven.tʃər]

beyond all question adverb
[UK: bɪ.ˈjɒnd ɔːl ˈkwes.tʃən] [US: bɪ.ˈɑːnd ɔːl ˈkwes.tʃən]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies