Ungarsk-engelsk ordbok » jellemnév betyr engelsk

UngarskEngelsk
jellemnév főnév

a kind of surname noun
[UK: ə kaɪnd əv ˈsɜː.neɪm] [US: ə ˈkaɪnd əv ˈsɝː.ˌnem]

nickname noun
[UK: ˈnɪk.neɪm] [US: ˈnɪk.ˌnem]

or byname noun
[UK: ɔː(r)] [US: ɔːr]

originally describing a person's character noun
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl.i dɪ.ˈskraɪb.ɪŋ ə ˈpɜː.sənz ˈkæ.rək.tə(r)] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl.i də.ˈskraɪb.ɪŋ ə ˈpɝː.sənz ˈke.rɪk.tər]

personality noun
[UK: ˌpɜː.sə.ˈnæ.lɪ.ti] [US: ˌpər.sə.ˈnæ.lə.ti]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies