Ungarsk-engelsk ordbok »

hasonszőrű betyr engelsk

UngarskEngelsk
hasonszőrű

compeer [compeers]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒm.pɪə(r)] [US: ˈkɒm.pɪər]

congenial◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈdʒiː.nɪəl] [US: kən.ˈdʒiː.njəl]

of the same stamp adjective
[UK: əv ðə seɪm stæmp] [US: əv ðə ˈseɪm ˈstæmp]

tarred with the same brush adjective

two of a kind adjective
[UK: ˈtuː əv ə kaɪnd] [US: ˈtuː əv ə ˈkaɪnd]

hasonszőrű (átv) melléknév

of that ilk adjective
[UK: əv ðæt ɪlk] [US: əv ˈðæt ˈɪlk]

hasonszőrű emberek

birds of a feather◼◼◼[UK: bɜːdz əv ə ˈfe.ðə(r)] [US: ˈbɝːdz əv ə ˈfe.ðər]

people of the same kidney[UK: ˈpiːp.l̩ əv ðə seɪm ˈkɪd.ni] [US: ˈpiːp.l̩ əv ðə ˈseɪm ˈkɪd.ni]

hasonszőrű (vm)vel melléknév

congeneric adjective
[UK: ˌkɒn.dʒɪ.ˈne.rɪk] [US: ˌkɑːn.dʒə.ˈne.rɪk]

tolvajok és hasonszőrűek

thieves and all such[UK: θiːvz ənd ɔːl sʌtʃ] [US: ˈθiːvz ænd ɔːl ˈsətʃ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk