Ungarsk-engelsk ordbok »

habozik betyr engelsk

UngarskEngelsk
habozik ige

hesitate [hesitated, hesitated, hesitating, hesitates]◼◼◼ verb
[UK: ˈhe.zɪ.teɪt] [US: ˈhe.zə.ˌtet]

waver [wavered, wavered, wavering, wavers]◼◼◻ verb
[UK: ˈweɪ.və(r)] [US: ˈweɪ.vər]

linger [lingered, lingered, lingering, lingers]◼◻◻ verb
[UK: ˈlɪŋ.ɡə(r)] [US: ˈlɪŋ.ɡər]

hover [hovered, hovered, hovering, hovers]◼◻◻ verb
[UK: ˈhɒ.və(r)] [US: ˈhə.vər]

dither [dithered, dithered, dithering, dithers]◼◻◻ verb
[UK: ˈdɪ.ðə(r)] [US: ˈdɪ.ðər]

falter [faltered, faltered, faltering, falters]◼◻◻ verb
[UK: ˈfɔːl.tə(r)] [US: ˈfɒl.tər]

boggle [boggled, boggled, boggling, boggles]◼◻◻ verb
[UK: ˈbɒɡ.l̩] [US: ˈbɑːɡ.l̩]

vacillate [vacillated, vacillated, vacillating, vacillates]◼◻◻ verb
[UK: ˈvæ.sɪ.leɪt] [US: ˈvæ.sə.ˌlet]

demur [demurred, demurred, demurring, demurs] verb
[UK: dɪ.ˈmɜː(r)] [US: ˌdɪ.ˈmɝː]

dwell [dwelt, dwelt, dwelling, dwells] irregular verb
[UK: dwel] [US: ˈdwel]

hang back verb
[UK: hæŋ ˈbæk] [US: ˈhæŋ ˈbæk]

scruple [scrupled, scrupled, scrupling, scruples] verb
[UK: ˈskruːp.l̩] [US: ˈskruːp.l̩]

stagger [staggered, staggered, staggering, staggers] verb
[UK: ˈstæ.ɡə(r)] [US: ˈstæ.ɡər]

tarry [tarried, tarried, tarrying, tarries] verb
[UK: ˈtɑː.ri] [US: ˈte.ri]

wobble [wobbled, wobbled, wobbling, wobbles] verb
[UK: ˈwɒb.l̩] [US: ˈwɑːb.l̩]

back and fill verb
[UK: ˈbæk ənd fɪl] [US: ˈbæk ænd ˈfɪl]

be in two minds about something verb
[UK: bi ɪn ˈtuː maɪndz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn ˈtuː ˈmaɪndz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

dilly-dally verb
[UK: dɪ.li ˈdæ.li] [US: ˈdɪ.li ˈdæ.li]

draw back verb
[UK: drɔː ˈbæk] [US: ˈdrɒ ˈbæk]

hang fire verb
[UK: hæŋ ˈfaɪə(r)] [US: ˈhæŋ ˈfaɪər]

hold back verb
[UK: həʊld ˈbæk] [US: hoʊld ˈbæk]

jib [jibbed, jibbed, jibbing, jibs] verb
[UK: dʒɪb] [US: ˈdʒɪb]

jibbing◼◼◻ verb
[UK: ˈdʒɪb.ɪŋ] [US: ˈdʒɪb.ɪŋ]

oscillate [oscillated, oscillated, oscillating, oscillates] verb
[UK: ˈɒ.sɪ.leɪt] [US: ˈɑː.sə.ˌlet]

shilly-shally [shilly-shallied, shilly-shallied, shilly-shallying, shilly-shallies] verb
[UK: ˈʃɪ.lɪ.ˌʃæ.lɪ] [US: ˌʃæ.liː]

habozik (átv) ige

check [checked, checked, checking, checks] verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

hem and haw (hesitate or falter) verb
[UK: hem ənd hɔː] [US: ˈhem ænd ˈhɒ]

straddle [straddled, straddled, straddling, straddles] verb
[UK: ˈstræd.l̩] [US: ˈstræd.l̩]

habozik (vmit) megtenni ige

be chary in doing something verb
[UK: bi ˈtʃeə.ri ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈtʃɑː.ri ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

be chary of doing something verb
[UK: bi ˈtʃeə.ri əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈtʃɑː.ri əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

habozik kiadásba verni magát

balk at an expense[UK: ˈbɔːk ət ən ɪk.ˈspens] [US: ˈbɔːk ət ˈæn ɪk.ˈspens]

aki habozik, az veszít (átv)

he who hesitates is lost[UK: hiː huː ˈhe.zɪ.teɪts ɪz lɒst] [US: ˈhiː ˈhuː ˈhe.zə.ˌtets ˈɪz ˈlɒst]

elvész, aki habozik (átv)

he who hesitates is lost[UK: hiː huː ˈhe.zɪ.teɪts ɪz lɒst] [US: ˈhiː ˈhuː ˈhe.zə.ˌtets ˈɪz ˈlɒst]

két lehetőség között habozik

hover between two courses[UK: ˈhɒ.və(r) bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhə.vər bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

kétféle eljárás között habozik

hesitate between two courses[UK: ˈhe.zɪ.teɪt bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhe.zə.ˌtet bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

kétféle lehetőség között habozik

hesitate between two courses[UK: ˈhe.zɪ.teɪt bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhe.zə.ˌtet bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

kétféle megoldás között habozik

hesitate between two courses[UK: ˈhe.zɪ.teɪt bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhe.zə.ˌtet bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

kétféle út között habozik

hesitate between two courses[UK: ˈhe.zɪ.teɪt bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔː.sɪz] [US: ˈhe.zə.ˌtet bɪ.ˈtwiːn ˈtuː ˈkɔːr.səz]

nem habozik

make no scruples[UK: ˈmeɪk nəʊ ˈskruːp.l̩z] [US: ˈmeɪk ˈnoʊ ˈskruːp.l̩z]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk