Ungarsk-engelsk ordbok » gyász betyr engelsk

UngarskEngelsk
gyász főnév

grief◼◼◼ noun
[UK: ˈɡriːf] [US: ˈɡriːf]

mourning◼◼◻ noun
[UK: ˈmɔːn.ɪŋ] [US: ˈmɔːrn.ɪŋ]

sorrow◼◼◻ noun
[UK: ˈsɒ.rəʊ] [US: ˈsɑːro.ʊ]

bereavement◼◻◻ noun
[UK: bɪ.ˈriːv.mənt] [US: bə.ˈriːv.mənt]

black◼◻◻ noun
[UK: blæk] [US: ˈblæk]

obituary noun
[UK: ə.ˈbɪ.tʃʊə.ri] [US: oˈbɪ.tʃuː.ˌe.ri]

ruing noun
[UK: ˈruːɪŋ] [US: ˈruːɪŋ]

sables noun
[UK: ˈseɪb.l̩z] [US: ˈseɪb.l̩z]

gyászban

in black[UK: ɪn blæk] [US: ɪn ˈblæk]

gyászban van vkiért

be in mourning for somebody[UK: bi ɪn ˈmɔːn.ɪŋ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: bi ɪn ˈmɔːrn.ɪŋ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

wear mourning for somebody[UK: weə(r) ˈmɔːn.ɪŋ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwer ˈmɔːrn.ɪŋ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

gyászbeszéd főnév

eulogy◼◼◼ noun
[UK: ˈjuː.lə.dʒi] [US: ˈjuː.lə.dʒi]

committal service noun
[UK: kə.ˈmɪt.l̩ ˈsɜː.vɪs] [US: kə.ˈmɪt.l̩ ˈsɝː.vəs]

funeral oration noun
[UK: ˈfjuː.nə.rəl ɔː.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈfjuː.nə.rəl ɒ.ˈreɪʃ.n̩]

gyászbogárfélék (Tenebrionidae)

darkling beetles[UK: dɑːk.lɪŋ ˈbiːt.l̩z] [US: dɑːk.lɪŋ ˈbiːt.l̩z]

gyászdal főnév

dirge◼◼◻ noun
[UK: dɜːdʒ] [US: ˈdɝːdʒ]

elegy noun
[UK: ˈe.lə.dʒi] [US: ˈe.lə.dʒi]

monody noun
[UK: ˈmɒ.nə.dɪ] [US: ˈmɑː.nə.diː]

threne noun
[UK: θrˈiːn] [US: θrˈiːn]

threnody noun
[UK: ˈθre.nə.di] [US: ˈθre.nə.di]

gyászeset főnév

bereavement noun
[UK: bɪ.ˈriːv.mənt] [US: bə.ˈriːv.mənt]

gyászfátyol főnév

crępe◼◼◻ noun
[UK: krˈep] [US: krˈep]

crêpe◼◼◻ noun

crepe noun
[UK: kreɪp] [US: ˈkreɪp]

weeper noun
[UK: ˈwiː.pə] [US: ˈwiː.pər]

gyászfátyol (kalapon) főnév

swirl noun
[UK: swɜːl] [US: ˈswɝːl]

gyászfátyolos lobogó

craped[UK: kreɪpt] [US: kreɪpt]

gyászhangulat főnév

sense of loss noun

gyászhangulatú melléknév

elegiac adjective
[UK: ˌe.lɪ.ˈdʒaɪək] [US: ˌe.lɪ.ˈdʒaɪək]

gyászhuszár főnév

mute◼◼◼ noun
[UK: mjuːt] [US: ˈmjuːt]

gyászház főnév

house of mourning noun
[UK: ˈhaʊs əv ˈmɔːn.ɪŋ] [US: ˈhaʊs əv ˈmɔːrn.ɪŋ]

gyászidő főnév

mourning◼◼◼ noun
[UK: ˈmɔːn.ɪŋ] [US: ˈmɔːrn.ɪŋ]

gyászinduló főnév

dead-march noun
[UK: ded mɑːtʃ] [US: ˈded ˈmɑːrtʃ]

funeral march noun
[UK: ˈfjuː.nə.rəl mɑːtʃ] [US: ˈfjuː.nə.rəl ˈmɑːrtʃ]

gyászistentisztelet főnév

requiem noun
[UK: ˈre.kwɪəm] [US: ˈre.kwiəm]

gyászjelentés főnév

obituary◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈbɪ.tʃʊə.ri] [US: oˈbɪ.tʃuː.ˌe.ri]

obit◼◼◻ noun
[UK: ˈobət] [US: ˈobət]

mourning-card noun
[UK: ˈmɔːn.ɪŋ kɑːd] [US: ˈmɔːrn.ɪŋ ˈkɑːrd]

necrology noun
[UK: ne.ˈkrɒ.lə.dʒɪ] [US: nə.ˈkrɑː.lə.dʒiː]

obituarist noun
[UK: ə.ˈbɪ.tjʊə.rɪst] [US: ə.ˈbɪ.tjʊə.rɪst]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies