Ungarsk-engelsk ordbok » forduló betyr engelsk

UngarskEngelsk
forduló

round◼◼◼ noun
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

turn◼◼◻ noun
[UK: tɜːn] [US: ˈtɝːn]

turning◼◼◻ noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ] [US: ˈtɝːn.ɪŋ]

lap◼◻◻ noun
[UK: læp] [US: ˈlæp]

leg◼◻◻ noun
[UK: leɡ] [US: ˈleɡ]

trip◼◻◻ noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

spell noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

turn to noun
[UK: tɜːn tuː] [US: ˈtɝːn ˈtuː]

turn-round noun
[UK: tɜːn ˈraʊnd] [US: ˈtɝːn ˈraʊnd]

twist noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

voluble adjective
[UK: ˈvɒ.ljʊb.l̩] [US: ˈvɑː.ljəb.l̩]

forduló (vm körül) főnév

hinged on something noun
[UK: hɪndʒd ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɪndʒd ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

fordulóban

in turn◼◼◼[UK: ɪn tɜːn] [US: ɪn ˈtɝːn]

fordulókör főnév

turn circle noun
[UK: tɜːn ˈsɜːk.l̩] [US: ˈtɝːn ˈsɝːk.l̩]

fordulónap (banki)

bank accounting date

fordulópont

turning point◼◼◼[UK: ˈtɜːn.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈpɔɪnt]

tipping point◼◼◻ noun
[UK: ˈtɪp.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈtɪp.ɪŋ ˈpɔɪnt]

turning-point◼◼◻ noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈpɔɪnt]

landmark noun
[UK: ˈlænd.mɑːk] [US: ˈlænd.ˌmɑːrk]

fordulópont sorsában

a turn in his fortune[UK: ə tɜːn ɪn hɪz ˈfɔː.tʃuːn] [US: ə ˈtɝːn ɪn ˈhɪz ˈfɔːr.tʃən]

fordulót lezár

declare an innings closed[UK: dɪ.ˈkleə(r) ən ˈɪ.nɪŋz kləʊzd] [US: dɪ.ˈkler ˈæn ˈɪ.nɪŋz kloʊzd]

180 fokig forduló pántos csukló

rule-joint[UK: ruːl dʒɔɪnt] [US: ˈruːl ˌdʒɔɪnt]

25 éves évforduló melléknév

telluric adjective
[UK: te.ˈljʊə.rɪk] [US: te.ˈlʊ.rɪk]

25 évfordulóját ünneplő személy főnév

jubilarian noun
[UK: dʒˌuːbɪlˈeəriən] [US: dʒˌuːbɪlˈeriən]

400 éves évforduló főnév

quatercentenary noun
[UK: ˌkwɒ.tə.sen.ˈtiː.nə.ri] [US: ˌkwɒ.tə.sen.ˈtiː.nə.ri]

a talajművelő fogat fordulója

green-yard[UK: ˈɡriːn jɑːd] [US: ˈɡriːn ˈjɑːrd]

bedönt (gépet fordulóban, kanyarban)

bank[UK: bæŋk] [US: ˈbæŋk]

bedől (gépet fordulóban, kanyarban)

bank◼◼◼[UK: bæŋk] [US: ˈbæŋk]

befelé forduló

intoed◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪntuːd ] [US: ˈɪntud ]

introspective[UK: ˌɪn.trə.ˈspek.tɪv] [US: ˌɪn.trə.ˈspek.tɪv]

introverted adjective
[UK: ˌɪn.trə.ˈvɜː.tɪd] [US: ˈɪntro.ˌvər.təd]

introvertish adjective
[UK: ˈɪntrəʊˌvɜːtɪʃ ] [US: ˈɪntroʊˌvɜrtɪʃ ]

inturned adjective
[UK: ɪntˈɜːnd] [US: ɪntˈɜːnd]

befelé forduló (introvertus)

introversive[UK: ˈɪntrəvˌɜːsɪv] [US: ˈɪntrəvˌɜːsɪv]

introvert[UK: ˌɪn.trə.ˈvɜːt] [US: ˈɪntro.ˌvərt]

befelé forduló egyén

introvert[UK: ˌɪn.trə.ˈvɜːt] [US: ˈɪntro.ˌvərt]

Boldog évfordulót!

Happy anniversary![UK: ˈhæp.i ˌæ.nɪ.ˈvɜː.sə.ri] [US: ˈhæp.i ˌæ.nə.ˈvɝː.sə.ri]

döntő (verseny utolsó fordulója) főnév

final (the last round of a contest)◼◼◼ noun
[UK: ˈfaɪn.l̩] [US: ˈfaɪn.l̩]

egyszer előforduló szó főnév

hapax noun
[UK: hˈapaks] [US: hˈæpæks]

együtt előforduló

concomitant[UK: kənˈk.ɒ.mɪ.tənt] [US: ˌkɑːnˈk.ɑː.mə.tənt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies