Ungarsk-engelsk ordbok »

fontoskodik betyr engelsk

UngarskEngelsk
fontoskodik ige

fuss [fussed, fussed, fussing, fusses]◼◼◼ verb
[UK: fʌs] [US: ˈfəs]

potter [pottered, pottered, pottering, potters]◼◻◻ verb
[UK: ˈpɒ.tə(r)] [US: ˈpɑː.tər]

assume a knowing air verb
[UK: ə.ˈsjuːm ə ˈnəʊɪŋ eə(r)] [US: ə.ˈsuːm ə ˈnoʊɪŋ ˈer]

faff verb

feel one's oats verb
[UK: fiːl wʌnz əʊts] [US: ˈfiːl wʌnz oʊts]

fuss about verb
[UK: fʌs ə.ˈbaʊt] [US: ˈfəs ə.ˈbaʊt]

fuss round verb
[UK: fʌs ˈraʊnd] [US: ˈfəs ˈraʊnd]

kick up a fuss verb
[UK: ˈkɪk ʌp ə fʌs] [US: ˈkɪk ʌp ə ˈfəs]

kick up fuss verb
[UK: ˈkɪk ʌp fʌs] [US: ˈkɪk ʌp ˈfəs]

look big verb
[UK: lʊk bɪɡ] [US: ˈlʊk ˈbɪɡ]

make a fuss verb
[UK: ˈmeɪk ə fʌs] [US: ˈmeɪk ə ˈfəs]

make fuss verb
[UK: ˈmeɪk fʌs] [US: ˈmeɪk ˈfəs]

priss verb
[UK: prˈɪs] [US: prˈɪs]

priss up verb
[UK: prˈɪs ˈʌp] [US: prˈɪs ˈʌp]

set up for a man of consequence verb
[UK: set ʌp fɔː(r) ə mæn əv ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈset ʌp ˈfɔːr ə ˈmæn əv ˈkɑːn.sə.kwəns]

talk big verb
[UK: ˈtɔːk bɪɡ] [US: ˈtɔːk ˈbɪɡ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk