Ungarsk-engelsk ordbok » figyelemre méltó betyr engelsk

UngarskEngelsk
figyelemre méltó

considerable adjective
[UK: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩] [US: kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩]

deserve attention[UK: dɪ.ˈzɜːv ə.ˈten.ʃn̩] [US: də.ˈzɝːv ə.ˈten.ʃn̩]

notable adjective
[UK: ˈnəʊ.təb.l̩] [US: ˈnoʊ.təb.l̩]

notably adverb
[UK: ˈnəʊ.tə.bli] [US: ˈnoʊ.tə.bli]

noteworthy adjective
[UK: ˈnəʊ.twɜː.ði] [US: ˈnoʊ.twɜː.ði]

noticeable adjective
[UK: ˈnəʊ.tɪ.səb.l̩] [US: ˈnoʊ.tɪ.səb.l̩]

observable adjective
[UK: əb.ˈzɜː.vəb.l̩] [US: əb.ˈzɝː.vəb.l̩]

remarkable adjective
[UK: rɪ.ˈmɑːk.əb.l̩] [US: rə.ˈmɑːrk.əb.l̩]

rememberable adjective
[UK: rɪˈmɛmbərəbl ] [US: rɪˈmɛmbərəbl ]

riveting[UK: ˈrɪ.vɪt.ɪŋ] [US: ˈrɪ.vət.ɪŋ]

signal adjective
[UK: ˈsɪɡ.nəl] [US: ˈsɪɡ.nəl]

sizable adjective
[UK: ˈsaɪ.zəb.l̩] [US: ˈsaɪ.zəb.l̩]

sizeable adjective
[UK: ˈsaɪ.zəb.l̩] [US: ˈsaɪ.zəb.l̩]

worthy of note[UK: ˈwɜː.ði əv nəʊt] [US: ˈwɝː.ði əv noʊt]

figyelemre méltó dolgok

nota bene[UK: nˈəʊtə bˈenɪ] [US: nˈoʊɾə bˈeni]

notabilia noun
[UK: nˌəʊtəbˈɪliə] [US: nˌoʊɾəbˈɪliə]

figyelemre méltó mivolta (vmnek) főnév

notability noun
[UK: ˌnəʊ.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌnoʊ.tə.ˈbɪ.lɪ.ti]

figyelemre méltó mód

wonderwise[UK: wˈʌndəwˌaɪz] [US: wˈʌndɚwˌaɪz]

figyelemre méltó siker

signal success[UK: ˈsɪɡ.nəl sək.ˈses] [US: ˈsɪɡ.nəl sək.ˈses]

figyelemre méltóan határozószó

noticeably adverb
[UK: ˈnəʊ.tɪ.sə.bli] [US: ˈnoʊ.tɪ.sə.bli]

figyelemreméltó

high-profile adjective

worthwile

nem figyelemre méltó

incoherency noun
[UK: ɪnkəʊhˈiərənsi] [US: ɪnkoʊhˈɪrənsi]

unimpressive adjective
[UK: ˌʌ.nɪm.ˈpre.sɪv] [US: ˌʌ.ˌnɪm.ˈpre.sɪv]

van (vm) figyelemre méltó a jellemében

his character has something in it[UK: hɪz ˈkæ.rək.tə(r) hæz ˈsʌm.θɪŋ ɪn ɪt] [US: ˈhɪz ˈke.rɪk.tər ˈhæz ˈsʌm.θɪŋ ɪn ˈɪt]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies