Ungarsk-engelsk ordbok » emelkedik betyr engelsk

UngarskEngelsk
emelkedik ige

increase◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

climb◼◼◻ verb
[UK: klaɪm] [US: ˈklaɪm]

lift◼◼◻ verb
[UK: lɪft] [US: ˈlɪft]

rise (rose, risen)◼◼◻ verb
[UK: raɪz rəʊz ˈrɪz.n̩] [US: ˈraɪz roʊz ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

tower◼◼◻ verb
[UK: ˈtaʊə(r)] [US: ˈtaʊər]

advance◼◻◻ verb
[UK: əd.ˈvɑːns] [US: əd.ˈvæns]

arise (arose, arisen)◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈraɪz ə.ˈrəʊz ə.ˈrɪz.n̩] [US: ə.ˈraɪz əˈroʊz ə.ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

ascend◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsend] [US: ə.ˈsend]

heave (heaved hove, heaved hove)◼◻◻ verb
[UK: hiːv hiːvd həʊv hiːvd həʊv] [US: ˈhiːv ˈhiːvd hoʊv ˈhiːvd hoʊv]

improve◼◻◻ verb
[UK: ɪm.ˈpruːv] [US: ˌɪm.ˈpruːv]

augment verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

be on the upgrade verb
[UK: bi ɒn ðə ˌʌp.ˈɡreɪd] [US: bi ɑːn ðə əp.ˈɡreɪd]

clomb verb
[UK: klˈɒm] [US: klˈɑːm]

go up verb
[UK: ɡəʊ ʌp] [US: ˈɡoʊ ʌp]

heighten verb
[UK: ˈhaɪt.n̩] [US: ˈhaɪt.n̩]

move up verb
[UK: muːv ʌp] [US: ˈmuːv ʌp]

stand up verb
[UK: stænd ʌp] [US: ˈstænd ʌp]

swell (swelled, swollen) verb
[UK: swel sweld ˈswəʊ.lən] [US: ˈswel ˈsweld ˈswoʊ.lən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

uprisen verb
[UK: ʌp.ˈrɪzn] [US: ʌp.ˈrɪzn]

uprose verb
[UK: ʌp.ˈrəʊz] [US: ʌp.ˈrəʊz]

emelkedik (ár) ige

run high verb
[UK: rʌn haɪ] [US: ˈrən ˈhaɪ]

emelkedik (ár, érték) ige

appreciate◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]

emelkedik (árvíz) ige

make way verb
[UK: ˈmeɪk ˈweɪ] [US: ˈmeɪk ˈweɪ]

emelkedik (vm felett) ige

surmount verb
[UK: sə.ˈmaʊnt] [US: sər.ˈmaʊnt]

emelkedik (vm) fölé

tower above something[UK: ˈtaʊə(r) ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtaʊər ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ]

emelkedik vknek a szemében

go up in somebody's estimation[UK: ɡəʊ ʌp ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˌe.stɪ.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈɡoʊ ʌp ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˌe.stə.ˈmeɪʃ.n̩]

a helyzet magaslatára emelkedik

rise to the emergency[UK: raɪz tuː ðə ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˈraɪz ˈtuː ðə ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

a helyzet magaslatára emelkedik (átv)

rise to the occasion[UK: raɪz tuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩] [US: ˈraɪz ˈtuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩]

a közmegbecsülés igen magas fokára emelkedik

rise high in public esteem[UK: raɪz haɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ɪ.ˈstiːm] [US: ˈraɪz ˈhaɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ə.ˈstiːm]

a maga erejéből emelkedik fel

lift oneself by one's bootstraps[UK: lɪft wʌn.ˈself baɪ wʌnz ˈbuːt.stræpz] [US: ˈlɪft wʌn.ˈself baɪ wʌnz ˈbuːt.ˌstræps]

pull yourself up by your bootstraps

raise oneself by one's bootstraps[UK: reɪz wʌn.ˈself baɪ wʌnz ˈbuːt.stræpz] [US: ˈreɪz wʌn.ˈself baɪ wʌnz ˈbuːt.ˌstræps]

a víz szintje emelkedik

the waters are gathering head[UK: ðə ˈwɔː.təz ə(r) ˈɡæ.ðər.ɪŋ hed] [US: ðə ˈwɒ.tərz ˈɑːr ˈɡæ.ðər.ɪŋ ˈhed]

az árfolyam emelkedik

the market is all bulls[UK: ðə ˈmɑːkɪt ɪz ɔːl bʊlz] [US: ðə ˈmɑːrkət ˈɪz ɔːl ˈbʊlz]

csavarvonalban emelkedik

spiral[UK: ˈspaɪə.rəl] [US: ˈspaɪ.rəl]

csigavonalban emelkedik

spiral[UK: ˈspaɪə.rəl] [US: ˈspaɪ.rəl]

egy ponttal emelkedik

rise a point[UK: raɪz ə pɔɪnt] [US: ˈraɪz ə ˈpɔɪnt]

felemelkedik ige

lift◼◼◼ verb
[UK: lɪft] [US: ˈlɪft]

rise (rose, risen)◼◼◼ verb
[UK: raɪz rəʊz ˈrɪz.n̩] [US: ˈraɪz roʊz ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

uprise◼◼◼ verb
[UK: ˈə.praɪz] [US: ˈə.praɪz]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies